Kunskapskrav

Start Sök Om

Hästkunskap

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende och hälsa.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement.
 2. Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Förmåga att iaktta och tolka hästars utveckling, rörelse, utseende och beteende.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.
 5. Kunskaper om hästavel och reproduktion.
 6. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 7. Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning.
 8. Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 11. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för marknadsföring och försäljning av unghästar.

Kurser i ämnet

 1. Hästkunskap 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
 2. Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
 3. Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 2.
 4. Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1a får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 5. Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1b får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 6. Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen på kursen den unga hästens utveckling 1a och kursen den unga hästens utveckling 1b. Kursen den unga hästens utveckling 2 får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.

Hästkunskap 1

Kursen hästkunskap 1 omfattar punkterna 1–4, 6–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 6–7 och 10.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hästraser: exteriör, signalement, ursprung och användningsområden.
 • Hovens uppbyggnad och funktion. Sjukdomar och sjukdomssymtom i hoven.
 • Hästars beteenden, historia och domesticering. Hästars roll i samhället genom tiderna.
 • Olika fodermedel och grovfoderproduktion samt foderkvalitet och näringsinnehåll.
 • Hästars näringsbehov: underhållsbehov samt tillägg för föl, unghästar och vuxna hästar.
 • Smittskydd och hygien.
 • Etik i samband med skötsel och hållande av hästar.

Arbetsuppgifter

 • Hästskötsel, till exempel rykt, hovskötsel, bandagering, dekorativ hästvård samt vård av utrustning för hästar.
 • Stallskötsel, till exempel utfodring, rengöring och iordningställande av stall.
 • Underhåll av stallmiljöer, till exempel vad gäller ströbäddar, inredning, tvättning och målning.
 • Anläggningsskötsel, till exempel vad gäller staket, träningsbanor, beten och vattenanläggningar.
 • Visning av häst vid hand vid till exempel veterinärbesiktning eller bedömning.
 • Förebyggande hälsovård, till exempel iakttagelser och visitering för att bedöma hästars hälsa. Hästars kroppstemperatur, andning och puls.
 • Tolkning av foderanalyser och foderstater.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven namnger olika hästraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende. Eleven namnger olika hästraser och beskriver utförligt deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende. Eleven namnger olika hästraser och beskriver översiktligt deras egenskaper, användningsområden och naturliga beteende.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet. Eleven redogör också utförligt för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet. Eleven redogör också översiktligt för olika fodermedel och deras näringsinnehåll samt för hur foder ska hanteras hygieniskt och för att bibehålla hög kvalitet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov. Dessutom redogör eleven utförligt för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov. Dessutom redogör eleven översiktligt för biologiska samband mellan hästars användning, utveckling och näringsbehov.
I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. I samband med stallturer observerar eleven hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för förebyggande åtgärder mot ohälsa hos hästar.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion.
- Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer