Kunskapskrav

Start Sök Om

Hästkunskap

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende och hälsa.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement.
 2. Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Förmåga att iaktta och tolka hästars utveckling, rörelse, utseende och beteende.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.
 5. Kunskaper om hästavel och reproduktion.
 6. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 7. Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning.
 8. Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 11. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för marknadsföring och försäljning av unghästar.

Kurser i ämnet

 1. Hästkunskap 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
 2. Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
 3. Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 2.
 4. Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1a får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 5. Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1b får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 6. Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen på kursen den unga hästens utveckling 1a och kursen den unga hästens utveckling 1b. Kursen den unga hästens utveckling 2 får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.

Den unga hästens utveckling 1b

Kursen den unga hästens utveckling 1b omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Unghästars näringsbehov.
 • Samband mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet.
 • Avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
 • Hantering av unghästar vid visitering, sjukdom och besiktning.
 • Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån unghästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
 • Träningsmetoder och arbete med unghästar i åldern 3–5 år, häst vid hand, longering, tömkörning, löshoppning, inridning, inhoppning.
 • Ridning i olika miljöer.
 • Träningsplanering.
 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Användning och skötsel av utrustning och hjälpmedel som används under unghästars utbildning.
 • Journalföring och rapportering.
 • Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för unghästens näringsbehov. Eleven redogör utförligt för unghästens näringsbehov. Eleven redogör översiktligt för unghästens näringsbehov.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet. Vidare redogör eleven utförligt för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet. Vidare redogör eleven översiktligt för sambandet mellan unghästens exteriör, prestation och hållbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning. Eleven redogör utförligt för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning. Eleven redogör översiktligt för avelsmål, avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
- Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar.
- I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning. I planeringen upprättar eleven en enkel skötsel- och träningsplan med utgångspunkt i unghästars behov och verksamhetens omfattning.
Vidare gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Vidare gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Vidare gör eleven enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras.
- Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare hjälpmedel, utrustning och stall på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med säkerhet en välgrundad och utförlig foderstat. Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en välgrundad foderstat. Med utgångspunkt i hästars näringsbehov upprättar eleven med viss säkerhet en enkel foderstat.
I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag unghästar. I arbetet hanterar eleven med gott handlag unghästar. I arbetet hanterar eleven med visst handlag unghästar.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall. Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår vid arbete med unghästar.
Eleven för noggranna och utförliga journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. - -
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. - -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
- Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall.
Eleven för noggranna journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Eleven för enkla journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer