Kunskapskrav

Start Sök Om

Hästkunskap

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende och hälsa.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement.
 2. Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Förmåga att iaktta och tolka hästars utveckling, rörelse, utseende och beteende.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.
 5. Kunskaper om hästavel och reproduktion.
 6. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 7. Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning.
 8. Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 11. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för marknadsföring och försäljning av unghästar.

Kurser i ämnet

 1. Hästkunskap 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
 2. Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
 3. Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 2.
 4. Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1a får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 5. Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1b får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 6. Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen på kursen den unga hästens utveckling 1a och kursen den unga hästens utveckling 1b. Kursen den unga hästens utveckling 2 får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.

Den unga hästens utveckling 1a

Kursen den unga hästens utveckling 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Dräktiga ston och unghästars primära behov i olika utvecklingsfaser.
 • Sjukdomar hos dräktiga ston och föl.
 • Fortplantningsorganen hos hingst och sto, brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta.
 • Smittskydd och hygien.

Arbetsuppgifter

 • Fölvaka, medverkan och assistans vid fölets första dygn.
 • Assistera vid seminverksamhet och praktiskt avelsarbete.
 • Behandling av dräktiga ston och föl vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård.
 • Hantering av ston och föl.
 • Inkörning av unghästar.
 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel under dräktighet samt före och efter fölning.
 • Visning vid hand av ston och föl.
 • Förebyggande åtgärder för skador och sjukdomar på ston och föl.
 • Hantering av teknisk utrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade och nyanserade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer välgrundade slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande. Eleven observerar i samband med stallturer dräktiga ston och unghästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer enkla slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar. Vidare redogör eleven utförligt för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar. Vidare redogör eleven översiktligt för arbetsgång och metoder vid inkörning av unghästar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras. Eleven redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras. Eleven redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för dräktiga ston och unghästar samt för hur miljön kan förbättras.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för skador och sjukdomar hos dräktiga ston och unghästar samt för hur de kan förebyggas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Eleven redogör utförligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Eleven redogör översiktligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning. Dessutom ger eleven enkla förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven redogör utförligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven redogör översiktligt för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur arbetet på seminstation går till. Dessutom redogör eleven utförligt för hur arbetet på seminstation går till. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur arbetet på seminstation går till.
- Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar. Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med hästar.
- I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i dräktiga ston och unghästars behov och verksamhetens omfattning. I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i dräktiga ston och unghästars behov och verksamhetens omfattning.
Vidare gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Vidare gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras. Vidare gör eleven enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras.
- Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare dräktiga ston och unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare dräktiga ston och unghästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare stall och utrustning på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare stall och utrustning på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
I arbetet hanterar eleven med mycket gott handlag ston och unghästar. I arbetet hanterar eleven med gott handlag ston och unghästar. I arbetet hanterar eleven med visst handlag ston och unghästar.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet utför eleven efter samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion. I arbetet utför eleven i samråd med handledare dagliga rutiner samt daglig och periodisk tillsyn och kontroll av den tekniska utrustningens funktion.
- Eleven löser också efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven löser också i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Vidare arbetar eleven ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer