Kunskapskrav

Start Sök Om

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation. I dag är samhället fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet. Ämnet grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Dessutom behandlar ämnet hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar journalistik, information och reklam samt uttrycksformer inom design- och kultursektorn.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. Begrepp som målgrupp och sammanhang, utifrån till exempel ålder och kön, är centrala för förståelsen av skapandet av grafiska idéer och ska därför behandlas i undervisningen.

Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kreativa, estetiska och tekniska förmågor. Dessutom ska elevena ges möjlighet att utveckla förmåga att analysera processerna utifrån relevanta vetenskapliga metoder inom bildteori, kommunikationsteori och marknadsföringsteori. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grafiska arbetsflöden och om hur delarna originalproduktion, bild- och färghantering, utskriftshantering och optimering för tryck eller webb bygger på varandra.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett relevant fackspråk. I undervisningen ska också olika förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att omsätta teoretiska resonemang om budskaps visualisering till praktisk produktion genom att de får använda olika grafiska uttrycksmedel med relevant teknik. Eleverna ska ges möjlighet att tekniskt framställa produkter och förbereda produkterna för ett mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på webb. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att via muntliga, skriftliga och visuella redovisningar analysera grafiska produktioner samt att analysera olika tekniker, stilar och uttrycksmedel.

Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
 2. Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
 3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
 4. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
 5. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
 6. Förmåga att använda relevant fackspråk.

Kurser i ämnet

 1. Grafisk illustration, 100 poäng.
 2. Grafisk illustration i pixelgrafik, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration.
 3. Grafisk illustration i vektorgrafik, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration.
 4. Grafisk kommunikation 1, 100 poäng.
 5. Grafisk kommunikation 2, 100 poäng som bygger på kursen grafisk kommunikation 1.
 6. Grafiska arbetsflöden och analysmodeller, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2.
 7. Original, reproduktion och prepress, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2.

Grafisk illustration

Kursen grafisk illustration omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
 • Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi.
 • Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mellan skissning och illustrering.
 • Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssammanhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
 • Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manuella illustrationstekniker.
 • Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar.
 • Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig.
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt.
I sitt resonemang ger eleven även välgrundade och nyanserade argument för olika tänkbara illustrations- och digitaliseringstekniker. I sitt resonemang ger eleven även välgrundade argument för olika tänkbara illustrations- och digitaliseringstekniker. -
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. - Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
- - Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet.
Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. Dessutom gör eleven en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet, samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer