Kunskapskrav

Start Sök Om

Gränssnittsdesign

Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet gränssnittsdesign ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om principerna bakom olika gränssnitt. Eleverna ska ges möjlighet att skapa användbara, estetiskt tilltalande och tillgängliga användargränssnitt för interaktion med exempelvis webbplatser, mjukvaruapplikationer eller inbyggda system. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de element som ett gränssnitt utgörs av, olika metoder för användaren att skicka indata och ta emot utdata, terminologi inom området, formspråk och de principer en gränssnittsdesigner bör följa.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om projektmetodik för gränssnittsdesign från förstudie och målbeskrivning till färdig prototyp och stilguide. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder för användbarhetstestning.

Undervisningen i ämnet gränssnittsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt för att utveckla gränssnitt till applikationer.
 2. Kunskaper om hur digital bild, film, text och ljud anpassas till ett gränssnitt.
 3. Förmåga att skapa en estetiskt tilltalande och målgruppsanpassad design av gränssnitt.
 4. Förmåga att skapa ett användarvänligt gränssnitt samt kunskaper om vilka principer som styr detta.
 5. Kunskaper om hur tillgänglighet påverkas av kognitiva faktorer vid skapandet av gränssnitt.
 6. Kunskaper om på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen av datorsystem och gränssnitt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Gränssnittsdesign, 100 poäng.
 2. Gränssnitt 3D, 100 poäng, som bygger på kursen gränssnittsdesign.

Gränssnitt 3D

Kursen gränssnitt 3D omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begreppsbildning kring och användning av virtuell och förstärkt verklighet samt tjänster utformade efter geografisk kontext.
 • Genomförande av förstudier genom problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgrupper och typanvändare.
 • Undersökning av tekniska förutsättningar och formulering av målsättningar och framgångskriterier.
 • Genomförande av gränssnittsdesignprojekt med idégenerering, skisser, återkoppling till beställare, interaktiv prototyp, testning, dokumentation och överlämnande för implementering.
 • Datorstöd för projekthantering.
 • Utvecklingsverktyg för tredimensionell grafik.
 • Modellering och texturer.
 • Samverkan mellan tredimensionell användarmiljö, text och ljud.
 • Människa–datorinteraktion (HCI) samt användbarhet och tillgänglighet.
 • Metoder och teknik för navigation i tredimensionella miljöer.
 • Förflyttning genom tredimensionella miljöer och interaktion med tredimensionella objekt.
 • Datorsystem (ubicomp) och gränssnitt i vardagen.
 • Frågor som rör integritet och etik.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven gör en genomarbetad projektplan för att utveckla ett gränssnitt till en applikation. Eleven gör en enkel projektplan för att utveckla ett gränssnitt till enapplikation.
Projektplanen innehåller en komplexproblemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppenoch dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Projektplanen innehåller en problemformulering utifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar. Projektplanen innehåller en enkel problemformuleringutifrån kundönskemål, identifikation av målgruppen och dess behov samt projektets tekniska förutsättningar.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan ur flera perspektiv samt föreslår vid behov förbättringar av planen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin projektplan. Eleven värderar med enkla omdömen sin projektplan.
- Eleven utvecklar några tredimensionella objekt. Eleven utvecklar några enkla tredimensionella objekt.
Eleven utformar också med gott resultat navigation och interaktivitet för en virtuell miljö eller förstärkt verklighet. - Eleven utformar också med tillfredsställande resultat navigation och interaktivitet för en virtuell miljö eller förstärkt verklighet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika datakällor som kan användas för att ge information till användaren av gränssnittet. Dessutom redogör eleven utförligt för olika datakällor som kan användas för att ge information till användaren av gränssnittet. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika datakällor som kan användas för att ge information till användaren av gränssnittet.
Eleven bearbetar gränssnittet på flera olika sätt enligt principer förvisuell design. Eleven bearbetar gränssnittet på några olika sätt enligt principer förvisuell design. Eleven bearbetar gränssnittet på något sätt enligt principer för visuelldesign.
Resultatet är gott och anpassat till användarens behov utifrån flera principer för användbarhet. Resultatet är tillfredsställande och anpassat tillanvändarens behov utifrån några principer för användbarhet. Resultatet är tillfredsställande och anpassat till användarens behov utifrån någon enkel princip för användbarhet.
Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen, så att gränssnittet har en god kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar. - Detta gör eleven genom att anpassa den visuella designen och interaktionen så att gränssnittet har en tillfredsställande kvalitet i fråga om uppfattningsbarhet och användbarhet också för användare med funktionsned­sättningar.
Eleven följer flera av de vedertagna konventioner som finns för den typ av applikation för vilken gränssnittet är avsett. Eleven följer några av de vedertagna konventioner som finns för den typ av applikation för vilken gränssnittet är avsett. Eleven följer någon av de vedertagna konventioner som finns för den typ av applikation för vilken gränssnittet är avsett.
Eleven utvecklar enhuvudsakligen interaktiv prototyp med gott resultat i fråga om funktion,utseende och användbarhet. - Eleven utvecklar enhuvudsakligen interaktiv prototyp med tillfredsställande resultat ifråga om funktion, utseende och användbarhet.
Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med flera metoder. Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några metoder. Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder.
Eleven kompletterar prototypen med en stilguide som täcker flera av designens viktiga delar. Eleven kompletterar prototypen med en stilguide som täcker några av designens viktiga delar. Eleven kompletterar prototypen med en stilguide som täcker någon av designens viktiga delar.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar medenkla omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen.
Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur det egna gränssnittet förhåller sig till teoribildningen om människa–datorinteraktion. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till teoribildningen om människa–datorinteraktion. Iutvärderingen diskuterar eleven översiktligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till teoribildningen om människa–datorinteraktion.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel ivardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse förutformningen av datorsystem, gränssnitt och tjänster utformade eftergeografisk kontext. Eleven redogör utförligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen avdatorsystem, gränssnitt och tjänster utformade efter geografisk kontext. Eleven redogör översiktligt, utifrån några exempel i vardagen, för på vilket sätt integritet och etik har betydelse för utformningen avdatorsystem, gränssnitt och tjänster utformade efter geografisk kontext.
Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse tilllagar och andra bestämmelser inom området. - Dessutom hänvisar eleven i sin redogörelse till lagar och andrabestämmelser inom området.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. - Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer