Kunskapskrav

Start Sök Om

Godstransporter

Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godstransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra godstransporter med fordon och utrustningar, med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra lastning av olika godsslag. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förstå vikten av goda kundrelationer både för egen del och för transportföretaget. Undervisningen ska också bidra till att utveckla elevernas initiativförmåga och förmåga att lösa problem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
 2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
 4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
 5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
 6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
 7. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Godstrafik, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Godstransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen godstrafik. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Lastbilsmonterad kran, 100 poäng.

Godstrafik

Kursen godstrafik omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Användningsområden för olika lastbilskonstruktioner, utrustningar och redskap för godstransporter.
 • Dispensregler för avvikande mått och viktbestämmelser på lastbilar och last. Ansökningsförfarande, utmärkning av bred last och transportrestriktioner.
 • Planering, färdigställande samt val av lastbil och utrustning inför transportuppdrag. Funktionskontroll av utrustningen och säkerhetskontroll av fordonet.
 • Planering, förberedelse och utförande av lastning av gods. Lastviktsberäkning, viktfördelning på lastbilen samt lastsäkring med val av lastsäkringsmetod.
 • Planering av färdvägar med tung lastbil med hänsyn till olika begränsningar i trafikmiljön samt transportavstånd.
 • Körning med tung lastbil i skiftande trafikmiljöer med last och rätt nyttjande av lastbilens kapacitet. Val av växel och motorvarv samt användning av övriga tekniska funktioner för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och väglag.
 • Manövrering av tung lastbil och hantering av utrustning vid lossning och leveranser av gods. Handhavande av frakthandlingar och dokumentationer.
 • Genomförande av godstransportuppdrag som uppfyller kraven på yrkeskunnande, till exempel redovisning av kör- och vilotider, dokumentation, hög säkerhetsnivå, kvalitet och kundbemötande.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner. Eleven beskriver utförligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner. Eleven beskriver översiktligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter. Dessutom beskriver eleven utförligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter. Dessutom beskriver eleven översiktligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya trafikmiljöer. Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. Eleven planerar i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer.
I planeringen väljer eleven med säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta och nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta och delvis nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar. Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och delvis nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar och viktfördelningar. Eleven färdigställer och förbereder i bekanta situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lastsäkringsmetod. Dessutom väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lastsäkringsmetod. Dessutom väljer eleven i bekanta situationer lämplig lastsäkringsmetod.
Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya komplexa trafikmiljöer. Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. Eleven genomför i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer.
- - I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter.
- Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt. Dessutom planerar eleven i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och nya trafikmiljöer. Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta trafikmiljöer.
I körningen använder eleven i bekanta och nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. I körningen använder eleven i bekanta och delvis nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. I körningen använder eleven i bekanta situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet i bekanta och nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta och delvis nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer