Kunskapskrav

Start Sök Om

Godshantering

Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godshantering ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den utrustning som används för godshantering samt förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av lastbärare och deras användningsområden. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förutsättningarna för hantering av gods i olika typer av lastbärare. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning och symboler.
 2. Kunskaper om olika typer av fraktdokument.
 3. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten inom godshantering.
 4. Förmåga att använda tillsatsaggregat och övrig godshanteringsutrustning kopplad till truckar och arbetsmaskiner.
 5. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt att utföra lastsäkring av olika typer av gods.
 6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt vid lastsäkring.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

 1. Godshantering – vux, 100 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen maskinell godshantering.
 2. Hantering av varor och gods, 200 poäng.
 3. Lastbärare, 200 poäng.
 4. Maskinell godshantering, 200 poäng.
 5. Tunga arbetsmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen maskinell godshantering.

Maskinell godshantering

Kursen maskinell godshantering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kapacitet hos lyftredskap.
 • Tillsatsaggregat och bakgavellyft.
 • Fraktdokument och godshandlingar.
 • Kapacitetsskyltar och märkning på truckar och maskiner.
 • Godsmärkning och symboler på gods som visar föraren hur godset ska hanteras, till exempel godstyngdpunkt, hanteras varsamt, denna sida upp, och slingas här.
 • Körning och manövrering av lättare truckar och maskiner, till exempel hjullastare.
 • Hantering och byte av redskap för olika användningsområden.
 • Lyftmetoder, staplingsmetoder och förankringsmetoder.
 • Uppställningsstabilitet och belastning vid lyftmoment för lastning och lossning av gods.
 • Tyngdpunktsberäkning för lastning, stapling och hantering av gods.
 • Lyftdiagram.
 • Hantering av olika typer av lastbärare, till exempel EUR-pallen, burar och IBC-behållare.
 • Aktivt arbete med säkerhetsrutiner.
 • Metoder och regler för teckengivning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder. Eleven beskriver utförligt styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder. Eleven beskriver översiktligt styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet. Eleven beskriver också utförligt olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet. Eleven beskriver också översiktligt olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning. Dessutom beskriver eleven utförligt metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning. Dessutom beskriver eleven översiktligt metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning.
Eleven manövrerar i bekanta och nya situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför efter samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning. Eleven manövrerar i bekanta och delvis nya situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför efter samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning. Eleven manövrerar i bekanta situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför i samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning.
Dessutom hanterar eleven i bekanta och nya situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport. Dessutom hanterar eleven i bekanta och delvis nya situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport. Dessutom hanterar eleven i bekanta situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare avancerade beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet. I arbetet utför eleven efter samråd med handledare beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet. I arbetet utför eleven i samråd med handledare enkla beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet emballage och lastbärare. - Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet emballage och lastbärare.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
- - Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer