Kunskapskrav

Start Sök Om

Godshantering

Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässig godshantering.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godshantering ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den utrustning som används för godshantering samt förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av lastbärare och deras användningsområden. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förutsättningarna för hantering av gods i olika typer av lastbärare. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning och symboler.
 2. Kunskaper om olika typer av fraktdokument.
 3. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten inom godshantering.
 4. Förmåga att använda tillsatsaggregat och övrig godshanteringsutrustning kopplad till truckar och arbetsmaskiner.
 5. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt att utföra lastsäkring av olika typer av gods.
 6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt vid lastsäkring.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

 1. Godshantering – vux, 100 poäng. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen maskinell godshantering.
 2. Hantering av varor och gods, 200 poäng.
 3. Lastbärare, 200 poäng.
 4. Maskinell godshantering, 200 poäng.
 5. Tunga arbetsmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen maskinell godshantering.

Hantering av varor och gods

Kursen hantering av varor och gods omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp och terminologi i fråga om transporthandlingar.
 • Klassning och identifiering av gods.
 • Lastning, lossning och hantering av olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
 • Risker med olika ämnen vid hantering av gods.
 • Märkning och etikettering på emballage och förpackningar förknippade med hantering av gods.
 • Arbetsmetoder och principer för lastning och lossning av gods efter genomförd riskbedömning.
 • Särskilda krav på förpackningar och emballage.
 • Godsskyddande åtgärder i samband med transport. Separationskrav och särskild hanteringsutrustning.
 • Säkerhetsåtgärder och användning av föreskriven skyddsutrustning enligt transportkort och resultat av riskbedömningar.
 • Brandskydd, första hjälpen och åtgärder vid olycka.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika komplexa situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar. Eleven beskriver utförligt olika situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar. Eleven beskriver översiktligt olika enkla situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat regelverket för transport, klassning och identifiering av gods. Dessutom beskriver eleven utförligt regelverket för transport, klassning och identifiering av gods. Dessutom beskriver eleven översiktligt regelverket för transport, klassning och identifiering av gods.
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer olika typer av varor och gods enligt praxis. Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer olika typer av varor och gods enligt praxis. Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar i samråd med handledare och i bekanta situationer olika typer av varor och gods enligt praxis.
Eleven hanterar också i bekanta och nya situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar. Eleven hanterar också i bekanta och delvis nya situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar. Eleven hanterar också i bekanta situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar.
- Dessutom lastar och lossar eleven efter samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området. Dessutom lastar och lossar eleven i samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området.
I arbetet använder eleven med säkerhet transporthandlingar. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet transporthandlingar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och nya situationer förpackningar och emballage för olika gods. Dessutom väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer förpackningar och emballage för olika gods. Dessutom väljer eleven i bekanta situationer förpackningar och emballage för olika gods.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven vidtar föreskrivna säkerhetsåtgärder och använder skyddsutrustning samt arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
- - Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer