Kunskapskrav

Start Sök Om

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter är tvärvetenskapligt och har sin grund i fritidsvetenskap, hälsovetenskap, ekonomi och pedagogik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt fritids- och friskvårdsverksamheternas roll i samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar samt förmåga att utifrån lagar och styrdokument arbeta inom dessa. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt, inkluderande och hälsofrämjande förhållningssätt. De ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med service, värdskap, drift och underhåll av fritids- och friskvårdsverksamheter samt i arbetet välja arbetssätt och material ur ekonomiska aspekter och hälso-, miljö- och energimässiga aspekter.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera arbetsformer, ämnesinnehåll, centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar.
 2. Förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som styr fritids- och friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 3. Färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom fritids- och friskvårdsanläggningar.
 4. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika aktiviteter för att stödja och stimulera människors deltagande i olika situationer.
 5. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Kurser i ämnet

 1. Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng.
 2. Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 4. Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng, som bygger på kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

Kursen drift och underhåll av fritidsanläggningar omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

 • Planering av arbetsinsatser utifrån kvalitets- och miljöaspekter samt energimässiga och ekonomiska aspekter.
 • Föreskrifter och riktlinjer för drift, skötsel och underhåll av fritidsmiljöer och arenor.
 • Arbete utifrån bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.
 • Behörighetskrav för arbete med drift och underhåll.
 • Handhavande, service och daglig tillsyn av fordon, redskap och maskiner.
 • Funktionskontroll och skötsel i enlighet med skötselinstruktioner av fasta installationer.
 • Tekniska system för drift av anläggningar, till exempel vattenrening, ljud- och ljusanläggningar, kylanläggningar och bevattningssystem.
 • Enklare underhåll av VVS.
 • Enklare snickerier och reparationer.
 • Lokalvård, vilket omfattar städteknik, hantering och val av redskap och kemiska produkter.
 • Genomförande och dokumentation av egenkontroller.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat drift och underhåll av fritidsanläggningar. Eleven beskriver utförligt drift och underhåll av fritidsanläggningar. Eleven beskriver översiktligt drift och underhåll av fritidsanläggningar.
- Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter i samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter i samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter i samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, motiverar sina val samt diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften, diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
- - När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer