Kunskapskrav

Start Sök Om

Fritidsbåtteknik

Ämnet fritidsbåtteknik behandlar fritidsbåtars byggnation, användningsområden och utrustning. Det behandlar även hantering och underhållsarbete av fritidsbåtar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fritidsbåtteknik ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att hantera de olika momenten vid tillverkning av fritidsbåtar samt vid installation, reparation, underhåll och service av konstruktioner och system som förekommer i fritidsbåtar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hantering av fritidsbåtar. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt förmåga att hantera de kemiska ämnen, maskiner och verktyg som används inom yrket. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring, service och kostnad är styrande faktorer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet fritidsbåtteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om material och om fritidsbåtars byggnation, utrustning och användningsområden.
 2. Förmåga att utföra byggnation av samt underhåll, service och reparationer på fritidsbåtar. Förmåga att utföra installation och underhåll av system ombord.
 3. Förmåga att planera inför en arbetsuppgift och att välja den arbetsmetod och det material som passar för uppgiften.
 4. Förmåga att använda verktyg och utrustning.
 5. Förmåga att hantera fritidsbåtar i vatten och på land.
 6. Förmåga att använda de digitala tekniker och informationssystem som används för att lösa arbetsuppgifterna.
 7. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet, både på svenska och engelska.
 8. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 9. Förmåga att arbeta på ett kundanpassat och kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, samt att utvärdera arbetsprocess och resultat.
 10. Kunskaper om branschens roll i samhället och yrkets förutsättningar.

Kurser i ämnet

 1. Båthantering och underhåll, 100 poäng.
 2. Båtsystem, 200 poäng.
 3. Konstruktion och reparation 1, 200 poäng.
 4. Konstruktion och reparation 2, 200 poäng, som bygger på kursen konstruktion och reparation 1.
 5. Plast- och lamineringsteknik, 100 poäng.

Plast- och lamineringsteknik

Kursen plast- och lamineringsteknik omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Plast- och armeringsmaterialens egenskaper.
 • Egenskaper och risker hos de kemiska material som används vid plast- och lamineringsarbeten.
 • Underhåll och skötsel av maskiner och verktyg, samt de arbetsmetoder som används.
 • Plastningstekniker, till exempel handläggning, sprutläggning och vakuuminjicering.
 • Formvård och förberedande arbeten.
 • Laminering och efterarbeten.
 • Digitala informationssystem.
 • Risker när det gäller miljö, arbetsmiljö, brand och personlig säkerhet.
 • Yrkets fackspråk, termer och begrepp.
 • Beräkning av kostnader, material- och tidsåtgång. Sambandet mellan kvalitet och ekonomi.
 • Dokumentation, presentation och utvärdering av arbete.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de olika material som används vid plast- och lamineringsarbeten samt ger flera exempel på risker med dem. Eleven beskriver utförligt de olika material som används vid plast- och lamineringsarbeten samt ger några exempel på risker med dem. Eleven beskriver översiktligt de olika material som används vid plast- och lamineringsarbeten samt ger något exempel på risker med dem.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika plast- och armeringsmaterials egenskaper och funktion. Dessutom beskriver eleven utförligt olika plast- och armeringsmaterials egenskaper och funktion. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika plast- och armeringsmaterials egenskaper och funktion.
- Eleven utför efter samråd med handledare förarbeten, lamineringsarbeten samt efterbearbetning. Eleven utför i samråd med handledare förarbeten, lamineringsarbeten samt efterbearbetning.
Eleven gör en genomarbetad planering inför en arbetsuppgift samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning och motiverar sina val. Eleven gör en enkel planering inför en arbetsuppgift samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning. Eleven gör en enkel planering inför en arbetsuppgift.
Dessutom använder eleven arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften. Dessutom använder eleven arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften. Dessutom använder eleven den arbetsmetod och med visst handlag de verktyg och den utrustning som passar för uppgiften utifrån givna instruktioner.
Eleven använder med säkerhet den tillverkningsdokumentation, digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. - Eleven använder med viss säkerhet den tillverkningsdokumentation, digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. - I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
I samband med arbetet gör eleven en välgrundad riskbedömning. I samband med arbetet gör eleven en riskbedömning. I samband med arbetet gör eleven en enkel riskbedömning.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
- Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branschen. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branschen.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad. Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad. Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sambandet mellan kvalitet och ekonomi. Eleven drar välgrundade slutsatser utifrån sambandet mellan kvalitet och ekonomi. Eleven drar enkla slutsatser utifrån sambandet mellan kvalitet och ekonomi.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Eleven utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer