Kunskapskrav

Start Sök Om

Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Förutom den digitala tekniken kan analogt foto och mörkrumsarbete användas. Eleverna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Kurser i ämnet

 1. Fotografisk bild 1, 100 poäng.
 2. Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.
 3. Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2.
 4. Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

Fotografisk bild 3

Kursen fotografisk bild 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.
 • Fördjupning av fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar, till exempel vad gäller bildmanipulation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Eleven redogör utförligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Eleven redogör översiktligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet. Dessutom redogör eleven utförligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt. Eleven arbetar i samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
- - Eleven definierar projektets syfte.
Resultatet av projekten är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. Resultatet av projekten är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. Resultatet av projekten är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med mycket gott handlag. I arbetet gör eleven experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med gott handlag. I arbetet gör eleven enkla experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med visst handlag.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar ivisuell kommunikation. Eleven beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation. Eleven beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation.
I beskrivningar och resonemang använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation. I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation.
Dessutom använder eleven med säkerhet avancerade begrepp. Dessutom använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp. Dessutom använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle.
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. - Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.