Kunskapskrav

Start Sök Om

Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Förutom den digitala tekniken kan analogt foto och mörkrumsarbete användas. Eleverna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Kurser i ämnet

 1. Fotografisk bild 1, 100 poäng.
 2. Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.
 3. Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2.
 4. Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

Fotografisk bild 2

Kursen fotografisk bild 2 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder och bildernas kommunikation. Begrepp inom området.
 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.
 • Orientering om fotografiets roll i dagens samhälle och inom olika områden, till exempel naturvetenskap, teknik, press, industri, populärkultur och museum.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 • Grundläggande ergonomiska samt miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. Eleven redogör utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. Eleven redogör översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
- - I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage. Eleven arbetar i samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage.
Resultatet är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck. Resultatet är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. Resultatet är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.
- I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen. -
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet använder eleven med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet använder eleven med visst handlag delar av den tekniska utrustningen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger. Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger. Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i flera medier. Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i några medier. Dessutom publicerar eleven i samråd med handledare sina bilder i något medium.
Eleven avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna utrycker. Eleven avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker.
Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar. Eleven resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar. Eleven resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar.
I tolkningen använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild. I tolkningen använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild.
Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet. Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. - Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för på vilket sätt eleven i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn. Dessutom redogör eleven utförligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn. Dessutom redogör eleven översiktligt för på vilket sätt hon eller han i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer