Kunskapskrav

Start Sök Om

Fotografisk bild

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att eleverna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Förutom den digitala tekniken kan analogt foto och mörkrumsarbete användas. Eleverna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.
 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
 9. Kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Kurser i ämnet

 1. Fotografisk bild 1, 100 poäng.
 2. Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1.
 3. Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2.
 4. Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

Fotografisk bild 1

Kursen fotografisk bild 1 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
 • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
- Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare.
Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker.
I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. - Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Dessutom redogör eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer