Kunskapskrav

Start Sök Om

Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 1. Aerodynamik, 100 poäng.
 2. Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 3. Ellära – flyg, 100 poäng.
 4. Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 5. Flyglagstiftning, 50 poäng.
 6. Flygplanslära, 200 poäng.
 7. Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 8. Helikopterlära, 200 poäng.
 9. Kolvmotor, 200 poäng.
 10. Materiallära – flyg, 100 poäng.
 11. Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 12. Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Underhållsteknik – flyg

Kursen underhållsteknik – flyg omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Allmänna och för yrkesområdet typiska verktyg och tillsynsmetoder.
 • Handhavande av flygplan på marken samt demontering och montering av komponenter.
 • Inspektionsteknik samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras av luftfartsbestämmelserna.
 • Miljö- och säkerhetsaspekter på arbetsplatsen, i synnerhet säkerhetsåtgärder för luftfartyg och i verkstad.
 • Verkstadsrutiner, till exempel vård av verktyg och kalibreringsstandarder.
 • Provutrustning för avionik.
 • Maskinritningar, diagram och standarder.
 • Passningar och spel, till exempel scheman för passningar och spel.
 • Rör och slangar, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Fjädrar, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Lager, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Transmissioner, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Roderlinor, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Materialhantering, till exempel plåtbearbetning och inspektionsmetoder.
 • Sammanfogning, till exempel svetsning, hårdlödning, lödning, nitning, klämning och limning.
 • Luftfartygs vikt och balans.
 • Luftfartygs handhavande och förvaring.
 • Demonterings-, inspektions-, reparations- och monteringstekniker.
 • Onormala händelser, till exempel åsknedslag, hårda landningar och turbulens.
 • Underhållsförfarande, till exempel underhållsplanering och utfärdande av intyg.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial olika flygmaterial och verktyg samt deras funktion. Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial olika flygmaterial och verktyg samt deras funktion. Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och verktyg samt deras funktion.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika metoder vid reparation och underhåll. Dessutom beskriver eleven utförligt olika metoder vid reparation och underhåll. Dessutom beskriver eleven översiktligt vanligt förekommande metoder vid reparation och underhåll.
Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner avancerade reparationer och avancerat underhåll. Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner reparationer och underhåll. Eleven utför i samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner enkla reparationer och enkelt underhåll.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav. Dessutom utför eleven i samråd med handledare sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer