Kunskapskrav

Start Sök Om

Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 1. Aerodynamik, 100 poäng.
 2. Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 3. Ellära – flyg, 100 poäng.
 4. Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 5. Flyglagstiftning, 50 poäng.
 6. Flygplanslära, 200 poäng.
 7. Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 8. Helikopterlära, 200 poäng.
 9. Kolvmotor, 200 poäng.
 10. Materiallära – flyg, 100 poäng.
 11. Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 12. Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Mänskliga faktorer

Kursen mänskliga faktorer omfattar punkt 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människans förutsättningar och begränsningar.
 • Det mänskliga minnets struktur, funktion och kapacitet samt faktorer som styr människans uppmärksamhet.
 • Socialpsykologi, till exempel kamrattryck, kulturfrågor och arbete i grupp.
 • Faktorer som påverkar prestationer.
 • Den fysiska miljöns påverkan på människan.
 • Olika typer av arbetsuppgifters påverkan på människan.
 • Kommunikation, till exempel inom och mellan olika grupper.
 • Anpassning av tekniska systems gränssnitt till individens kognitiva och perceptuella kapacitet.
 • Modeller och teorier om mänskliga misstag.
 • Risker på arbetsplatsen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet. Eleven beskriver utförligt hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet. Eleven beskriver översiktligt hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck. Eleven beskriver också utförligt hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck. Eleven beskriver också översiktligt hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan. Dessutom beskriver eleven utförligt hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag. Eleven beskriver utförligt hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag. Eleven beskriver översiktligt hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat faktorer som påverkar människans motivation och prestation. Eleven beskriver också utförligt faktorer som påverkar människans motivation och prestation. Eleven beskriver också översiktligt faktorer som påverkar människans motivation och prestation.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat flera problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta välgrundade riskbedömningar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom beskriver eleven utförligt några problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta riskbedömningar och drar välgrundade slutsatser. Dessutom beskriver eleven översiktligt några problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta enkla riskbedömningar och drar enkla slutsatser.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer