Kunskapskrav

Start Sök Om

Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 1. Aerodynamik, 100 poäng.
 2. Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 3. Ellära – flyg, 100 poäng.
 4. Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 5. Flyglagstiftning, 50 poäng.
 6. Flygplanslära, 200 poäng.
 7. Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 8. Helikopterlära, 200 poäng.
 9. Kolvmotor, 200 poäng.
 10. Materiallära – flyg, 100 poäng.
 11. Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 12. Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Flygplanslära

Kursen flygplanslära omfattar punkterna 2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Service- och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar.
 • Flygplans olika system och konstruktionsprinciper samt påfrestningar som flygplan utsätts för i olika flygsituationer.
 • Flygplans aerodynamik och styrorgan.
 • Flygplanskonstruktioner, till exempel skrovkonstruktioner och konstruktionsmetoder.
 • Luftkonditionering och trycksättning av kabin.
 • Instrument- och avioniksystem.
 • Flygplans elkraftförsörjning.
 • Utrustning och inventarier i flygplan, till exempel kabinutformning, instigningsanordningar och nödutrustning.
 • Brandsläckningssystem.
 • Styrsystem.
 • Bränslesystem.
 • Hydrauliksystem.
 • Is- och regnskydd på flygplan och propellrar.
 • Landställs uppbyggnad och funktion.
 • Ljus, strålkastare och belysning.
 • Systemutformning för syrgas i cockpit och kabin.
 • Pneumatik och vakuum, till exempel kompressorer och tryckreglering.
 • Vatten och avlopp, till exempel utformning av toalett och vattensystem.
 • Flygburna underhållssystem, till exempel centrala underhållsdatorer och elektroniskt arkivsystem.
 • Propellrars konstruktion, till exempel aerodynamisk belastning och material.
 • Reglering av propellerbladvinkel och propellersynkronisering.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system. Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system. Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer service och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar. Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar. Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkla underhållsåtgärder av flygplan och propellrar.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav.
Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer