Kunskapskrav

Start Sök Om

Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 1. Aerodynamik, 100 poäng.
 2. Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 3. Ellära – flyg, 100 poäng.
 4. Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 5. Flyglagstiftning, 50 poäng.
 6. Flygplanslära, 200 poäng.
 7. Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 8. Helikopterlära, 200 poäng.
 9. Kolvmotor, 200 poäng.
 10. Materiallära – flyg, 100 poäng.
 11. Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 12. Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Elektronik – flyg

Kursen elektronik – flyg omfattar punkterna 2 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elektroniksystems olika komponenter, till exempel dioder och transistorer.
 • Integrerade kretsar, till exempel logiska och linjära kretsar.
 • Kretskort.
 • Servosystem, till exempel komponenter och mekanismer.
 • Mätningar och beräkningar på elektroniska komponenter.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat elektroniska komponenter, kretsar och system. Eleven beskriver utförligt elektroniska komponenter, kretsar och system. Eleven beskriver översiktligt elektroniska komponenter, kretsar och system.
Eleven väljer formler, motiverar sina val och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband inom området. Eleven väljer formler och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt för samband inom området. Eleven utför i samråd med handledare och utifrån givna formler beräkningar samt redogör översiktligt för enkla samband inom området.
Dessutom utför eleven i bekanta och nya situationer och utifrån laborationsanvisningar avancerade uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. Dessutom utför eleven i bekanta och delvis nya situationer och utifrån laborationsanvisningar uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. Dessutom utför eleven i bekanta situationer och utifrån laborationsanvisningar enkla uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och symboler. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och symboler.
- Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet och miljö som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet och miljö som uppgiften kräver och beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer