Kunskapskrav

Start Sök Om

Fiske

Ämnet fiske behandlar yrkesmässigt arbete med fiske. I ämnet ingår kunskaper om fångstplatser, fångstmetoder, redskap och annan teknisk utrustning som används inom fiske. Kunskaper om de förhållanden som påverkar förekomsten av vattenlevande organismer och hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen ingår också i ämnet. Dessutom ingår kunskaper om ett uthålligt nyttjande av fiskbestånd på naturens villkor samt om åtgärder som bevarar den biologiska mångfalden. Ämnet behandlar också hantering, förvaring, beredning och transport av fisk samt skötsel och underhåll av redskap och annan teknisk utrustning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fiske ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom fiske. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för fiske i olika vattenmiljöer samt om hur olika vattenmiljöer kan nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bedöma olika fiskarters värde som livsmedel. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och sköta teknisk utrustning och fiskeredskap på ett ändamålsenligt sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom yrkesmässigt fiske på ett säkert och ergonomiskt sätt och med hänsyn till miljö och kretsloppstänkande.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av ekologiska samband vid kust och i sjöar och vattendrag.

Undervisningen i ämnet fiske ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om ekologiska samband och om de förhållanden som påverkar förekomsten av fisk samt om hur naturresursen fisk förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt.
 2. Kunskaper om olika fångstmetoder.
 3. Förmåga att organisera, planera och utföra arbetsuppgifter inom fiske.
 4. Förmåga att använda metoder, redskap, teknisk utrustning, verktyg och material i samband med fiske.
 5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt att bedöma olycksrisker och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt fiske.
 7. Kunskaper om olika fiskarter samt om skador och sjukdomar på fisk.
 8. Kunskaper om olika fiskarters konsumtionsvärde samt om hur färsk fisk ska hanteras och förvaras.

Kurser i ämnet

 1. Fiske 1, 100 poäng, som bygger på biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiske 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske 1.
 3. Fiske 3, 100 poäng, som bygger på kursen fiske 2.

Fiske 2

Kursen fiske 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Planering av arbete med fiske samt olika fångstmetoder och metoder för att hitta fångstplatser. Bedömning av hur och när olika arbetsuppgifter ska genomföras samt organisation, planering och genomförande av yrkesmässigt fiske.
 • Användning, skötsel och underhåll av redskap och teknisk utrustning, till exempel för att laga nät, splitsa och knopa.
 • Loggbok för att redovisa fångst.
 • Försäljning och marknadsföring av fisk och fiskprodukter.
 • Fältstudier för uppföljning av fiske, fiskbestånd och fiskens kondition.
 • Hantering, förvaring och transport av färsk fisk i samband med fiske.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med fiske.
 • Säkerhetsföreskrifter.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör fiske, till exempel miljölagstiftning och bestämmelser som reglerar rätt till fiske, tidpunkter för fångst, minimimått och redskapens utformning och antal.

Biologisk grund

 • Bedömning av förekomst av fisk i olika vattenmiljöer samt hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen.
 • Bedömning av vattenmiljöer och klimatets inverkan på artsammansättning och tillgång på fisk.
 • Ett brett sortiment av fiskarter som används för konsumtion.
 • Parasitangrepp och andra skador.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen. Eleven redogör utförligt för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen. Eleven redogör översiktligt för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen.
Redogörelsen innehåller välgrundade och nyanserade förklaringar till ekologiska samband och förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer. Redogörelsen innehåller välgrundade förklaringar till ekologiska samband och förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer. Redogörelsen innehåller enkla förklaringar till ekologiska samband och förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer.
Eleven upprättar en genomarbetad plan för fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt och nyanserat sina val i planen. Eleven upprättar en genomarbetad plan för fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen. Eleven upprättar en enkel plan för fiske med utgångspunkt i aktuella förutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen.
I planen beskriver eleven utförligt och nyanserat lämpliga fångstmetoder. I planen beskriver eleven utförligt lämpliga fångstmetoder. I planen beskriver eleven översiktligt lämpliga fångstmetoder.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på aktuella förutsättningar. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på aktuella förutsättningar.
- Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter och använder redskap och annan teknisk utrustning. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter och använder redskap och annan teknisk utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske.
- När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare aktuella redskap och teknisk utrustning. När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare aktuella redskap och teknisk utrustning.
- Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en loggbok för redovisning av aktuell fångst. Dessutom upprättar eleven i samråd med handledare en loggbok för redovisning av aktuell fångst.
I samband med fiske beskriver eleven utförligt och nyanserat resultatet av genomförda fångstmetoder. I samband med fiske beskriver eleven utförligt resultatet av genomförda fångstmetoder. I samband med fiske beskriver eleven översiktligt resultatet av genomförda fångstmetoder.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade bedömningar av fiskarnas storlek och utseende samt välgrundade och nyanserade förklaringar av biologiska och ekonomiska samband. Beskrivningen innehåller välgrundade bedömningar av fiskarnas storlek och utseende samt välgrundade förklaringar av biologiska och ekonomiska samband. Beskrivningen innehåller enkla bedömningar av fiskarnas storlek och utseende samt enkla förklaringar av biologiska och ekonomiska samband.
Eleven identifierar med säkerhet de organismer som förekommer i aktuell fångst. - Eleven identifierar med viss säkerhet de organismer som förekommer i aktuell fångst.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de parasitangrepp och skador som kan förekomma i en fångst samt för lämpliga åtgärder mot angreppen och skadorna. Dessutom redogör eleven utförligt för de parasitangrepp och skador som kan förekomma i en fångst samt för lämpliga åtgärder mot angreppen och skadorna. Dessutom redogör eleven översiktligt för de parasitangrepp och skador som kan förekomma i en fångst samt för lämpliga åtgärder mot angreppen och skadorna.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilka fiskarter som kan användas för konsumtion samt för olika sätt att marknadsföra och sälja fiskprodukter. Eleven redogör utförligt för vilka fiskarter som kan användas för konsumtion samt för olika sätt att marknadsföra och sälja fiskprodukter. Eleven redogör översiktligt för vilka fiskarter som kan användas för konsumtion samt för olika sätt att marknadsföra och sälja fiskprodukter.
- Eleven redogör också utförligt för hur den aktuella fångsten ska hanteras och förvaras. Eleven redogör också översiktligt för hur den aktuella fångsten ska hanteras och förvaras.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer