Kunskapskrav

Start Sök Om

Fiske

Ämnet fiske behandlar yrkesmässigt arbete med fiske. I ämnet ingår kunskaper om fångstplatser, fångstmetoder, redskap och annan teknisk utrustning som används inom fiske. Kunskaper om de förhållanden som påverkar förekomsten av vattenlevande organismer och hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen ingår också i ämnet. Dessutom ingår kunskaper om ett uthålligt nyttjande av fiskbestånd på naturens villkor samt om åtgärder som bevarar den biologiska mångfalden. Ämnet behandlar också hantering, förvaring, beredning och transport av fisk samt skötsel och underhåll av redskap och annan teknisk utrustning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fiske ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom fiske. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för fiske i olika vattenmiljöer samt om hur olika vattenmiljöer kan nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bedöma olika fiskarters värde som livsmedel. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och sköta teknisk utrustning och fiskeredskap på ett ändamålsenligt sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom yrkesmässigt fiske på ett säkert och ergonomiskt sätt och med hänsyn till miljö och kretsloppstänkande.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av ekologiska samband vid kust och i sjöar och vattendrag.

Undervisningen i ämnet fiske ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om ekologiska samband och om de förhållanden som påverkar förekomsten av fisk samt om hur naturresursen fisk förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt.
 2. Kunskaper om olika fångstmetoder.
 3. Förmåga att organisera, planera och utföra arbetsuppgifter inom fiske.
 4. Förmåga att använda metoder, redskap, teknisk utrustning, verktyg och material i samband med fiske.
 5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt att bedöma olycksrisker och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt fiske.
 7. Kunskaper om olika fiskarter samt om skador och sjukdomar på fisk.
 8. Kunskaper om olika fiskarters konsumtionsvärde samt om hur färsk fisk ska hanteras och förvaras.

Kurser i ämnet

 1. Fiske 1, 100 poäng, som bygger på biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiske 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske 1.
 3. Fiske 3, 100 poäng, som bygger på kursen fiske 2.

Fiske 1

Kursen fiske 1 omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Arbete med fiske samt fångstmetoder och metoder för att hitta fångstplatser.
 • Användning av fiskeredskap och teknisk utrustning för arbetsuppgifter inom fiske.
 • Loggbok för att redovisa fångst.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med fiske.
 • Säkerhetsföreskrifter, till exempel för säkerhet på sjön.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör fiske, till exempel miljölagstiftning och bestämmelser som reglerar rätt till fiske, tidpunkt för fångst, minimimått och redskapens utformning och antal.

Biologisk grund

 • Förekomst av fisk i olika vattenmiljöer samt hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen.
 • Vattenmiljöer och klimatets inverkan på artsammansättning och tillgång på fisk.
 • Fiskarter som används för konsumtion.
 • Vanliga skador och sjukdomar på fisk.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer och för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen. Eleven redogör utförligt för förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer och för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen. Eleven redogör översiktligt för förekomsten av fisk i olika vattenmiljöer och för hur fisket påverkar miljön och den ekologiska balansen.
- Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom fiske. Eleven utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom fiske.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet väljer, använder och vårdar eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning, verktyg och material för de olika arbetsuppgifterna. I arbetet väljer, använder och vårdar eleven i samråd med handledare teknisk utrustning, verktyg och material för de olika arbetsuppgifterna.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar säkert, gör en välgrundad och nyanserad bedömning av olycksrisker samt vidtar efter samråd med handledare åtgärder vid olycksfall och tillbud. Eleven arbetar säkert, gör en välgrundad bedömning av olycksrisker samt vidtar efter samråd med handledare åtgärder vid olycksfall och tillbud. Eleven arbetar säkert, gör en enkel bedömning av olycksrisker samt vidtar i samråd med handledare åtgärder vid olycksfall och tillbud.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt fiske. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör yrkesmässigt fiske.
I samband med fiske identifierar eleven med säkerhet skador och sjukdomar på fisken samt redogör utförligt och nyanserat för möjliga orsaker till skadorna och sjukdomarna. I samband med fiske identifierar eleven med viss säkerhet skador och sjukdomar på fisken samt redogör utförligt för möjliga orsaker till skadorna och sjukdomarna. I samband med fiske identifierar eleven med viss säkerhet skador och sjukdomar på fisken samt redogör översiktligt för möjliga orsaker till skadorna och sjukdomarna.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer