Kunskapskrav

Start Sök Om

Film- och tv-produktion

Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distributionsformer för rörliga bilder. Detta innebär en ständig förändring och utveckling av olika roller inom produktionsarbetet och alla led i produktionsprocessen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dramaturgi och berättarkomponenter för olika typer av film- och tv-produktioner. I detta ingår flera uttrycksformer, till exempel rörliga bilder, ljud och grafik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för att skapa olika typer av film- och tv-produktioner som är anpassade till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att gestalta idéer och genomföra en produktion. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande och förmåga att utveckla sitt bildspråk.

Film- och tv-produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, planera, lösa problem och organisera arbetsuppgifter. För att snabbt och tydligt kunna kommunicera i produktionsarbetet ska eleverna ges möjlighet att använda fackspråk. Arbetet med olika produktioner ska också ge eleverna möjlighet att utveckla analysförmåga, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för förbättringar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att producera dokumentärer, reklam, musikvideor, olika typer av tv-program och fiktivt drama. Metoder för analys, kvalitetsbedömning, diskussion och källkritisk prövning i arbetet med film- och tv-produktioner ska också användas i undervisningen. Eftersom produktioner sänds eller publiceras för en bred allmänhet ska undervisningen ge erfarenheter av olika publiksituationer.

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponeneter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-produktion 1, 100 poäng.
 2. Film- och tv-produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 3. Filmproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.
 4. Manus för film och tv, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 5. Tv-produktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.

Film- och tv-produktion 2

Kursen film- och tv-produktion 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dokumentärproduktioner och reklamfilm. Hur de planeras, genomförs och utvärderas.
 • Inspelnings- och redigeringsteknikens mer avancerade och manuella funktioner för bild och ljud.
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar.
 • Manusarbete från idé, research och källkritik till synopsis, bildmanus och färdigt manus.
 • Intervjuteknik, till exempel processintervju och aktivt lyssnande.
 • Orientering om ljussättning.
 • Berättande med bild. Hur dramaturgi, berättarteknik och berättarkomponeneter används för att berätta en historia eller förmedla en känsla.
 • Dramaturgi med inriktning mot dramatiskt och episkt berättande.
 • Estetiska och etiska perspektiv. Hur de påverkar form och innehåll.
 • Målgruppstänkande. Hur det påverkar form och innehåll.
 • Kostnadsramar för produktioner, vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och på vilket sätt det påverkar kvaliteten.
 • Marknadsföringslagen med betoning på reklam samt yttrandefrihetslagen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade och manuella funktioner. Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner.
I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen. - I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.
Eleven använder flera film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. Eleven använder några film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. Eleven använder någon enkel film- och tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs.
I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet.
I film- och tv-produktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.
Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk. - Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet.
- I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem.
Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. - -
Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. - -
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. - -
Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen. - -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
Eleven arbetar inom givna ramar. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.
Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven gör även en analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
- Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen. Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer