Kunskapskrav

Start Sök Om

Fiskevård

Ämnet fiskevård behandlar bevarandet av skyddsvärda fiskarter samt strävan efter att få så hög och jämn avkastning av våra fiskresurser som möjligt på ett långsiktigt hållbart sätt. I ämnet behandlas hur olika typer av vatten fungerar kemiskt, biologiskt, hydrologiskt och fysikaliskt samt hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön. Ämnet behandlar också de åtgärder som kan genomföras för att förbättra vattenmiljön och därmed fiskens livsmiljö. Fiskeribiologiska undersökningsmetoder samt tolkning och utvärdering av biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska data ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fiskevård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom fiskevård. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra fiskeribiologiska undersökningar och inventering av sjöar och vattendrag. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att göra kemiska, fysikaliska och biologiska undersökningar samt att tolka och utvärdera insamlade data. Eleverna ska också ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur fisk fungerar i ett ekosystem samt av hur olika mänskliga verksamheter påverkar förutsättningar för olika fiskpopulationer.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att genomföra undersökningar i fält samt att sammanställa och utvärdera insamlade data. Genom praktiskt arbete med fiskevård ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och att arbeta med teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet fiskevård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om svenska fiskarter samt om olika fiskarters miljökrav, naturliga dynamik och utbredning.
 2. Kunskaper om fiskevårdande metoder för att bevara och utnyttja våra fiskpopulationer på ett långsiktigt hållbart sätt.
 3. Kunskaper om verksamheter som har en negativ påverkan på våra fiskbestånd.
 4. Förmåga att utföra fiskevårdande arbetsuppgifter samt att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr utnyttjandet och bevarandet av våra fiskresurser.
 6. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fiskeribiologiska, vattenkemiska, hydrologiska och fysikaliska undersökningar.
 7. Förmåga att bedöma ett vatten utifrån fysikaliska, kemiska och biologiska data.

Kurser i ämnet

 1. Fiskevård 1, 100 poäng, som bygger på biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiskevård 2, 200 poäng, som bygger på fiskevård 1.
 3. Fiskevård 3, 100 poäng, som bygger på fiskevård 2.

Fiskevård 3

Kursen fiskevård 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Planering, organisation, genomförande och utvärdering av ett mindre fiskevårdsprojekt.
 • Informationssökning och upprättande av en projektplan.
 • Etiska frågeställningar i samband med fiskevård.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör till exempel försöksdjur, kulturminnen, dammar och fiskerätt.
 • Val, användning och skötsel av teknisk utrustning.
 • Utförande av praktiska arbetsuppgifter inom ett fiskevårdsprojekt.
 • Tolkning och utvärdering av biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska data.
 • Dokumentation och redovisning av genomfört projekt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven upprättar efter samråd med handledare en plan för ett mindre fiskevårdsprojekt. Eleven upprättar i samråd med handledare en plan för ett mindre fiskevårdsprojekt.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar.
- Eleven bedömer efter samråd med handledare när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på förväntat resultat och miljöhänsyn. Eleven bedömer i samråd med handledare när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på förväntat resultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och genomför efter samråd med handledare sitt fiskevårdsprojekt. Eleven organiserar, planerar och genomför i samråd med handledare sitt fiskevårdsprojekt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön.
- Eleven redogör också utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör försöksdjur, kulturminnen, dammar och fiskerätt. Eleven redogör också översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör försöksdjur, kulturminnen, dammar och fiskerätt.
I samband med fältstudier tolkar eleven med säkerhet och värderar med nyanserade omdömen data från biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska undersökningar. - I samband med fältstudier tolkar eleven med viss säkerhet och värderar med enkla omdömen data från biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska undersökningar.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur resultatet från undersökningarna kan användas i fiskevårdsprojektet. Eleven redogör också utförligt för hur resultatet från undersökningarna kan användas i fiskevårdsprojektet. Eleven redogör också översiktligt för hur resultatet från undersökningarna kan användas i fiskevårdsprojektet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer