Kunskapskrav

Start Sök Om

Fiskevård

Ämnet fiskevård behandlar bevarandet av skyddsvärda fiskarter samt strävan efter att få så hög och jämn avkastning av våra fiskresurser som möjligt på ett långsiktigt hållbart sätt. I ämnet behandlas hur olika typer av vatten fungerar kemiskt, biologiskt, hydrologiskt och fysikaliskt samt hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön. Ämnet behandlar också de åtgärder som kan genomföras för att förbättra vattenmiljön och därmed fiskens livsmiljö. Fiskeribiologiska undersökningsmetoder samt tolkning och utvärdering av biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska data ingår också i ämnet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fiskevård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom fiskevård. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra fiskeribiologiska undersökningar och inventering av sjöar och vattendrag. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att göra kemiska, fysikaliska och biologiska undersökningar samt att tolka och utvärdera insamlade data. Eleverna ska också ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur fisk fungerar i ett ekosystem samt av hur olika mänskliga verksamheter påverkar förutsättningar för olika fiskpopulationer.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att genomföra undersökningar i fält samt att sammanställa och utvärdera insamlade data. Genom praktiskt arbete med fiskevård ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och att arbeta med teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet fiskevård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om svenska fiskarter samt om olika fiskarters miljökrav, naturliga dynamik och utbredning.
 2. Kunskaper om fiskevårdande metoder för att bevara och utnyttja våra fiskpopulationer på ett långsiktigt hållbart sätt.
 3. Kunskaper om verksamheter som har en negativ påverkan på våra fiskbestånd.
 4. Förmåga att utföra fiskevårdande arbetsuppgifter samt att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr utnyttjandet och bevarandet av våra fiskresurser.
 6. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fiskeribiologiska, vattenkemiska, hydrologiska och fysikaliska undersökningar.
 7. Förmåga att bedöma ett vatten utifrån fysikaliska, kemiska och biologiska data.

Kurser i ämnet

 1. Fiskevård 1, 100 poäng, som bygger på biologi i vattenmiljöer 1.
 2. Fiskevård 2, 200 poäng, som bygger på fiskevård 1.
 3. Fiskevård 3, 100 poäng, som bygger på fiskevård 2.

Fiskevård 2

Kursen fiskevård 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Inventering av fiskarter i sjöar och vattendrag.
 • Olika arters miljökrav, dynamik och utbredning.
 • Planering, genomförande och uppföljning av fiskevårdande åtgärder.
 • Fiskevårdande system och metoder samt deras påverkan på fiskbeståndens utveckling.
 • Återskapande och bevarande av naturliga miljöer för fiskbestånd.
 • Användning och skötsel av teknisk utrustning.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel fiske- och fiskevårdslagstiftning och miljölagstiftning.
 • Planering, genomförande och uppföljning av biologiska, vattenkemiska, hydrologiska och fysikaliska undersökningar.
 • Sammanställning av biologiska, kemiska, hydrologiska och fysikaliska data.
 • Dokumentation och redovisning av genomförda undersökningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet, i samband med inventering av sjöar och vattendrag, samt namnger svenska fiskarter. - Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med inventering av sjöar och vattendrag, samt namnger svenska fiskarter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för svenska fiskarters miljökrav, dynamik och utbredning samt för olika fiskevårdande metoder och hur de påverkar fiskbeståndet. Eleven redogör också utförligt för svenska fiskarters miljökrav, dynamik och utbredning samt för olika fiskevårdande metoder och hur de påverkar fiskbeståndet. Eleven redogör också översiktligt för svenska fiskarters miljökrav, dynamik och utbredning samt för olika fiskevårdande metoder och hur de påverkar fiskbeståndet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för verksamheter som kan påverka fiskbestånden negativt. Dessutom redogör eleven utförligt för verksamheter som kan påverka fiskbestånden negativt. Dessutom redogör eleven översiktligt för verksamheter som kan påverka fiskbestånden negativt.
I redogörelsen förklarar eleven komplexa samband mellan fiskevårdande metoder och fiskbeståndens utveckling. I redogörelsen förklarar eleven samband mellan fiskevårdande metoder och fiskbeståndens utveckling. I redogörelsen förklarar eleven enkla samband mellan fiskevårdande metoder och fiskbeståndens utveckling.
- Eleven planerar, genomför och utvärderar efter samråd med handledare fiskevårdande åtgärder. Eleven planerar, genomför och utvärderar i samråd med handledare fiskevårdande åtgärder.
- I arbetet väljer och använder eleven efter samråd med handledare relevant teknisk utrustning. I arbetet väljer och använder eleven i samråd med handledare relevant teknisk utrustning.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
- Eleven redogör också utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom fiske och fiskevård. Eleven redogör också översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom fiske och fiskevård.
- Eleven planerar, genomför och utvärderar efter samråd med handledare fiskeribiologiska undersökningar. Eleven planerar, genomför och utvärderar i samråd med handledare fiskeribiologiska undersökningar.
I samband med undersökningarna värderar eleven vatten med nyanserade omdömen utifrån insamlade data. - I samband med undersökningarna värderar eleven vatten med enkla omdömen utifrån insamlade data.
Eleven gör också noggranna och utförliga sammanställningar och dokumentationer med utgångspunkt från insamlat material och insamlade data. Eleven gör också noggranna sammanställningar och dokumentationer med utgångspunkt från insamlat material och insamlade data. Eleven gör också enkla sammanställningar och dokumentationer med utgångspunkt från insamlat material och insamlade data.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer