Kunskapskrav

Start Sök Om

Fastighetsservice

Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs och dokumenteras. I ämnet behandlas dessutom ergonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och sociala aspekter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fastighetsområdet så att hyresgäster i alla typer av fastigheter får service av god kvalitet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i rationellt underhåll inom fastighetsbranschen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om fastigheters konstruktion och hur yttre och inre faktorer påverkar underhållsbehovet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vanligt förekommande utrustning och maskiner, deras användningsområden och underhållsbehov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om underhållets tekniska, organisatoriska, miljömässiga och ekonomiska roll inom fastighetsbranschen samt om utvecklingen inom fastighetstekniken. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering samt om brandrisk och brandskydd.

Genom ett problemlösande arbetssätt och praktiskt laborativa övningar med planering, utförande och dokumentation i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete med andra. Undervisningen ska genomföras så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas samman.

Undervisningen i ämnet fastighetsservice ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika byggnaders konstruktion, byggmaterials egenskaper samt lagar och andra bestämmelser. Kunskaper om vanliga byggskador och underhålls- och reparationsåtgärder.
 2. Kunskaper om underhållsrutiner för fastigheter och fastighetsutrustning samt om säkerhetsfrågor, riskhantering och lagar och andra bestämmelser.
 3. Kunskaper om inredningars, utrustningars och maskintypers uppbyggnad och funktion samt om reservdelshållning.
 4. Förmåga att planera och utföra service, underhåll och reparation av fastigheter och av ytor, inredning och utrustning på och i fastigheter.
 5. Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och tekniker.
 6. Förmåga att tolka och använda ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer.
 7. Förmåga att utföra felsökning och vidta lämpliga åtgärder.
 8. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Fastighetsservice – byggnader, 100 poäng.
 2. Fastighetsservice – elarbeten, 100 poäng.
 3. Fastighetsservice – VVS, 100 poäng.
 4. Fastighetsservice – ytor, 100 poäng.

Fastighetsservice – byggnader

Kursen fastighetsservice – byggnader omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Byggnaders tekniska konstruktion och byggmaterials egenskaper. Övergripande bygglagstiftning för byggnaders konstruktion och material.
 • Vanliga byggskador, hur de kan förebyggas och åtgärdas.
 • Metoder och tekniker för materialuppbyggnad, ytbehandling och för- och efterbehandling vid reparations- och underhållsarbete.
 • Underhållsrutiner, regler, bestämmelser och besiktningsplaner för maskiner, utrustning, hisstyper, nödöppningar, material och konstruktioner.
 • Säkerhetskontroller samt hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt och med miljöhänsyn.
 • Systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering, brandrisk och brandskydd.
 • Metoder och tekniker för periodiskt förebyggande och avhjälpande underhåll samt för reparationer av fastigheter, utrustning och aktuella maskiner.
 • Ritningsläsning, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer.
 • Felsökning och felavhjälpning av konstruktionsfel, slitage och mekaniska fel.
 • Metoder för dokumentation av utförda åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika byggnaders konstruktion, byggmaterials egenskaper samt hur byggnaders konstruktion och material regleras genom lagar och andra bestämmelser. Eleven beskriver utförligt olika byggnaders konstruktion, byggmaterials egenskaper samt hur byggnaders konstruktion och material regleras genom lagar och andra bestämmelser. Eleven beskriver översiktligt olika byggnaders konstruktion, byggmaterials egenskaper samt hur byggnaders konstruktion och material regleras genom lagar och andra bestämmelser.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur vanliga byggskador kan förebyggas och åtgärdas samt olika metoder och tekniker för materialuppbyggnad, ytbehandling och för- och efterbehandling. Eleven redogör också utförligt för hur vanliga byggskador kan förebyggas och åtgärdas samt olika metoder och tekniker för materialuppbyggnad, ytbehandling och för- och efterbehandling. Eleven redogör också översiktligt för hur vanliga byggskador kan förebyggas och åtgärdas samt olika metoder och tekniker för materialuppbyggnad, ytbehandling och för- och efterbehandling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för underhållsrutiner för maskiner, utrustning, hisstyper, nödöppningar, material och konstruktioner samt hur man arbetar på ett sätt som är säkert för en själv och andra. Dessutom redogör eleven utförligt för underhållsrutiner för maskiner, utrustning, hisstyper, nödöppningar, material och konstruktioner samt hur man arbetar på ett sätt som är säkert för en själv och andra. Dessutom redogör eleven översiktligt för underhållsrutiner för maskiner, utrustning, hisstyper, nödöppningar, material och konstruktioner samt hur man arbetar på ett sätt som är säkert för en själv och andra.
- Eleven planerar efter samråd med handledare förebyggande och avhjälpande underhåll och reparation av fastigheter och av inredning och utrustning i fastigheter. Eleven planerar i samråd med handledare förebyggande och avhjälpande underhåll och reparation av fastigheter och av inredning och utrustning i fastigheter.
I planeringen väljer eleven med säkerhet metod, material, verktyg och teknik. - I planeringen väljer eleven med viss säkerhet metod, material, verktyg och teknik.
Eleven utför efter samråd med handledare underhålls- och reparationsarbetet med gott resultat. Eleven utför efter samråd med handledare underhålls- och reparationsarbetet med tillfredsställande resultat. Eleven utför i samråd med handledare underhålls- och reparationsarbetet med tillfredsställande resultat.
I arbetet tolkar och använder eleven med säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer. - I arbetet tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer.
Dessutom använder eleven med säkerhet lämpliga metoder, material, verktyg och tekniker. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet lämpliga metoder, material, verktyg och tekniker.
- Eleven utför efter samråd med handledare felsökning och vidtar lämpliga åtgärder. Eleven utför i samråd med handledare felsökning och vidtar lämpliga åtgärder.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda åtgärder samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda åtgärder samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av utförda åtgärder samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer