Kunskapskrav

Start Sök Om

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
 6. Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.
 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kurser i ämnet

 1. Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 2. Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 3. Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.
 5. Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.
 6. Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.
 7. Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.

Redovisning 2

Kursen redovisning omfattar punkterna 2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
 • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
 • Värdering av tillgångar och skulder.
 • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
 • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
 • Årsredovisningens innehåll och funktion.
 • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
 • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven beskriver utförligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven beskriver översiktligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. Dessutom redogör eleven utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning. Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder. Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder. Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder.
Dessutom genomför eleven komplexa räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt och nyanserat resultaten. Dessutom genomför eleven räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt resultaten. Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. -
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, diskuterar dem ur olika perspektiv samt ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter.
- Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer