Kunskapskrav

Start Sök Om

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
 6. Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.
 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kurser i ämnet

 1. Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 2. Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 3. Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.
 5. Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.
 6. Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.
 7. Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.

Företagsekonomi 1

Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktioner i ett företag och hur de samordnas för att man ska nå uppställda mål samt redogör utförligt och nyanserat för hur man startar och driver ett företag. Eleven beskriver utförligt olika funktioner i ett företag samt redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag. Eleven beskriver översiktligt olika funktioner i ett företag samt redogör översiktligt för hur man startar och driver ett företag.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet. Dessutom redogör eleven utförligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Med hjälp av enkla modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven värderar med nyanserade omdömen modellernas användbarhet. Eleven värderar med enkla omdömen modellernas användbarhet. -
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen.
- Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer