Kunskapskrav

Start Sök Om

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning.

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.
 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
 6. Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.
 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Kurser i ämnet

 1. Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 2. Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.
 3. Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.
 5. Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.
 6. Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2.
 7. Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.

Entreprenörskap och företagande

Kursen entreprenörskap och företagande omfattar punkterna 2–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
 • Försäljningsteknik och argumentation.
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. - Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation. -
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. - I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
- Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde. - Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer