Kunskapskrav

Start Sök Om

Eurytmi

Ämnet eurytmi är till sin karaktär konstnärligt och eurytmiska grundelement utgör bas för vidareutveckling av multimodal konstnärlig gestaltning. Ämnet betonar dialogisk gestaltning och integration mellan utövare och material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i elevers egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar gestaltningsarbete utifrån eurytmistens och eurytmikoreografens perspektiv, i relation till publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar estetisk sensibilitet för den egna kroppsrörelsen. Den ska också leda till att eleverna utvecklar lyhördhet för estetisk gestaltning av språkliga och musikaliska element. Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till eurytmi genom att utveckla och tillämpa kunskaper om eurytmisk gestaltning. Det innebär tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap i olika genrer och sammanhang, i relation till publik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter och förmåga att lösa problem. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna göra mer nyanserade iakttagelser och för att variera och nyansera egna uttryck för språkliga och musikaliska grundelement och sammanhang.

I undervisningen ska utforskande och reflekterande arbetsmetoder ingå för att ge eleverna möjlighet att utveckla den konstnärliga processen genom att observera, analysera och tolka egna och andras gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i metoder för utforskning och tolkning av rörelsemöjligheter och uttryckssätt, utifrån eurytmins kunskapsperspektiv, sceniska uttrycksformer, traditioner och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och inta en lyhörd hållning inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer. Genom erfarenheter av och reflektioner över undervisningens gestaltande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om multimodala konstnärliga uttryck i sceniska produktioner.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt, upphovsrätt, arbetsmiljö och samarbetsmöjligheter med yrkesprofessioner som musiker och recitatörer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmisters professionella yrkesvillkor i konstnärliga, terapeutiska, pedagogiska sammanhang samt i näringslivssammanhang.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 3. Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 4. Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 5. Kunskaper om eurytmiska genrer.
 6. Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 7. Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 8. Förmåga att kommunicera med publik.
 9. Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.
 4. Eurytmi 4, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 3.

Eurytmi 3

Kursen eurytmi 3 omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på iakttagelse och uttrycksmöjligheter, improvisation och gestaltning.
 • Arketypiska stämningars gestik, dynamik och rörelseformationer.
 • Alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med växling mellan att leda och följa, både individuellt och kollektivt.
 • Genrer, stilarter och stilmedel, tempus, färger, syntax, frasering och modulation.
 • Koreografiska förhållningssätt, struktur och dynamik samt kompositionstekniker.
 • Skapande i arbetsprocesser med betoning på egna idéer, intentioner och iakttagelser samt inlevelse och uttryck i multimodal gestaltning.
 • Soloarbeten och grupparbeten.
 • Scenisk framställning med betoning på presentation och kommunikation med publik.
 • Reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- - Eleven utforskar sin rörelseförmåga i relation till lexikala, språkliga och musikaliska gester, rörelser och relationer.
Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera välgrundade och nyanserade exempel på sådana. Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera välgrundade exempel på sådana. Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera enkla exempel på sådana.
Dessutom utforskar eleven med säkerhet hur rörelser kan föregripas genom att modulera övergångar. - Dessutom utforskar eleven med viss säkerhet hur rörelser kan föregripas genom att modulera övergångar.
I modulerandet vidgar och utvecklar eleven autentiska uttryckssätt och uttrycker med gott resultat närvaro i sina rörelser genom att gestalta nyansrikedom med valörer av alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans. - I modulerandet vidgar och utvecklar eleven autentiska uttryckssätt och uttrycker med tillfredsställande resultat närvaro i sina rörelser genom att gestalta nyansrikedom med valörer av alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans.
I samarbete med andra demonstrerar eleven också med gott resultat hur eurytmiska grundelement kan tillämpas vid scenisk presentation. - I samarbete med andra demonstrerar eleven också med tillfredsställande resultat hur eurytmiska grundelement kan tillämpas vid scenisk presentation.
Eleven interagerar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner. - Eleven interagerar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang. Eleven redogör utförligt för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang. Eleven redogör översiktligt för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang.
Eleven presenterar också flera demonstrationsexempel med nya tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt. Eleven presenterar också några demonstrationsexempel med nya tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt. Eleven presenterar också några demonstrationsexempel med bekanta tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för eurytmiska principer. Dessutom redogör eleven utförligt för eurytmiska principer. Dessutom redogör eleven översiktligt för eurytmiska principer.
Eleven deltar i skapande arbetsprocesser och tillämpar med gott resultat koreografiska förhållningssätt. - Eleven deltar i skapande arbetsprocesser och tillämpar med tillfredsställande resultat koreografiska förhållningssätt.
- - I arbetet omsätter eleven egna idéer, intentioner och iakttagelser.
Dessutom presenterar eleven utförligt och nyanserat sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera flera komplexa autentiska kompositioner. Dessutom presenterar eleven utförligt sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera några autentiska kompositioner. Dessutom presenterar eleven översiktligt sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera någon enkel autentisk komposition.
Eleven presenterar med säkerhet multimodal gestaltning i relation till ledsagande musik och recitation, sammanhängande flöde, differentierad dynamik och nyanserad närvaro i rörelsen. - Eleven presenterar med viss säkerhet multimodal gestaltning i relation till ledsagande musik och recitation, sammanhängande flöde, differentierad dynamik och nyanserad närvaro i rörelsen.
I presentationen kommunicerar eleven med säkerhet med publiken. - I presentationen kommunicerar eleven med viss säkerhet med publiken.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat. Eleven gör en välgrundad reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat. Eleven gör en enkel reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat.
I sin reflektion använder eleven med säkerhet adekvata begrepp. - I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer