Kunskapskrav

Start Sök Om

Eurytmi

Ämnet eurytmi är till sin karaktär konstnärligt och eurytmiska grundelement utgör bas för vidareutveckling av multimodal konstnärlig gestaltning. Ämnet betonar dialogisk gestaltning och integration mellan utövare och material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i elevers egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar gestaltningsarbete utifrån eurytmistens och eurytmikoreografens perspektiv, i relation till publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar estetisk sensibilitet för den egna kroppsrörelsen. Den ska också leda till att eleverna utvecklar lyhördhet för estetisk gestaltning av språkliga och musikaliska element. Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till eurytmi genom att utveckla och tillämpa kunskaper om eurytmisk gestaltning. Det innebär tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap i olika genrer och sammanhang, i relation till publik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter och förmåga att lösa problem. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna göra mer nyanserade iakttagelser och för att variera och nyansera egna uttryck för språkliga och musikaliska grundelement och sammanhang.

I undervisningen ska utforskande och reflekterande arbetsmetoder ingå för att ge eleverna möjlighet att utveckla den konstnärliga processen genom att observera, analysera och tolka egna och andras gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i metoder för utforskning och tolkning av rörelsemöjligheter och uttryckssätt, utifrån eurytmins kunskapsperspektiv, sceniska uttrycksformer, traditioner och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och inta en lyhörd hållning inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer. Genom erfarenheter av och reflektioner över undervisningens gestaltande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om multimodala konstnärliga uttryck i sceniska produktioner.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt, upphovsrätt, arbetsmiljö och samarbetsmöjligheter med yrkesprofessioner som musiker och recitatörer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmisters professionella yrkesvillkor i konstnärliga, terapeutiska, pedagogiska sammanhang samt i näringslivssammanhang.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 3. Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 4. Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 5. Kunskaper om eurytmiska genrer.
 6. Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 7. Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 8. Förmåga att kommunicera med publik.
 9. Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.
 4. Eurytmi 4, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 3.

Eurytmi 1

Kursen eurytmi 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till samtliga lexikala språkliga rörelser och gester.
 • Den egna rörelseförmågan i relation till samtliga musikaliska rörelser och gester.
 • Texters grammatiska strukturer.
 • Uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans.
 • Koreografi och arbetsprocesser.
 • Kroppsspråk, talorgan och tal.
 • Klang, hörsel och ton.
 • Koordination, spatial rumsuppfattning och orientering i rörelse.
 • Inre upplevelse i relation till rörelse i gestik, tid, rum, gestaltning.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med koreografiska grundformer.
 • Skapande arbetsprocesser i olika konstellationer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar om upphovsrätt.
 • Yrkesroller och funktion: eurytmist, eurytmilärare, recitatör och musiker.
 • Reflektioner över arbetsprocesser.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester med nyanserade proportioner i relation till ledsagande recitation. Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester med varierande proportioner. Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester.
Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll med nyanserade riktningar i relation till ledsagande musik. Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll i varierande riktningar. Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll.
Eleven differentierar och nyanserar med säkerhet i sin gestaltning rörelsemässiga uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans. - Eleven differentierar i sin gestaltning med viss säkerhet rörelsemässiga uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans.
Eleven gör komplexa analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger välgrundade och nyanserade förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra. Eleven gör analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger välgrundade förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra. Eleven gör enkla analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger enkla förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra.
Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester med ett gott resultat. - Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom visar eleven med säkerhet koordination och spatial rumsuppfattning i flera uppgifter. - Dessutom visar eleven med viss säkerhet koordination och spatial rumsuppfattning i flera uppgifter.
Eleven uppmärksammar gruppens rörelsedynamik och anpassar sitt eget rörelsemönster i samarbetet med andra, med ett gott resultat. Eleven uppmärksammar gruppens rörelsedynamik och anpassar sitt eget rörelsemönster i samarbetet med andra med ett tillfredsställande resultat. -
Eleven deltar i skapande grupprocesser med gott resultat genom att ge nyanserade uttryck för egna iakttagelser och ge välgrundade och nyanserade förslag till lösningar på problem. Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat genom att ge uttryck för egna iakttagelser och ge välgrundade förslag till lösningar på problem. Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat genom att ge enkla uttryck för egna iakttagelser och ge enkla förslag till lösningar på problem.
- - Dessutom deltar eleven i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester.
Eleven orienterar sig i tid och rum med säkerhet och trygghet samt gestaltar med säkerhet skillnader mellan tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi både individuellt och i samarbete med andra. - Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt gestaltar med viss säkerhet skillnader mellan tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi både individuellt och i samarbete med andra.
I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa och leda rörliga gruppformationer. I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med viss säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa och leda rörliga gruppformationer. I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med viss säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa rörliga gruppformationer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt och för ett välgrundat och nyanserat resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt och för ett välgrundat resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt och för ett enkelt resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer.
I diskussioner och redogörelser använder eleven med säkerhet adekvata begrepp. - I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer