Kunskapskrav

Start Sök Om

Estetisk kommunikation

Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Såväl traditionella konstnärliga metoder som ny teknik ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i metoder, tekniker och redskap för att interagera och samverka med medskapare och publik. Relationen mellan å ena sidan utövarens avsikt att nå fram till, beröra och bli förstådd och å andra sidan mottagarens tolkning och förståelse ska uppmärksammas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lust att arbeta med konstnärliga processer och ge dem möjlighet att utveckla förståelse av hur betydelser kan skapas och uppfattas och hur man kan kommunicera om dem. I undervisningen ska även den etiska dimensionen av att beröra och påverka människor, liksom värdet av tankefrihet och yttrandefrihet för nyskapande och utveckling, diskuteras.

I undervisningen ska såväl de olika konstarterna som språkliga uttryck användas för att utforska tekniker och metoder för kreativitet och skapande. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sin kommunikativa förmåga genom att arbeta med produktion och gestaltning och genom att undersöka hur specifika estetiska uttryck kommunicerar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att öka förståelsen av kommunikation genom analys, reflektion och diskussion om gestaltning.

Undervisningen ska lägga stor vikt vid eget skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Eftersom ämnet har en utforskande karaktär ska eleverna uppmuntras att söka nya vägar för skapande och kommunikation. De ska uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Undervisningen i ämnet estetisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med nya och traditionella estetiska uttrycksmedel.
 2. Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta gränsöverskridande.
 3. Förmåga att samarbeta, samverka och interagera.
 4. Förståelse av kreativa och kommunikativa processer.
 5. Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik som en del av det estetiska uttrycket.
 6. Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för att kommunicera om estetiska uttryck.
 7. Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang.
 8. Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.
 9. Förmåga att göra överväganden om påverkan och kommunikation samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Estetisk kommunikation 1, 100 poäng.
 2. Estetisk kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 1, kursen musikproduktion 1, kursen medieproduktion 1 eller kursen digitalt skapande 1.
 3. Estetisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen estetisk kommunikation 2.

Estetisk kommunikation 2

Kursen estetisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1–7 och 9, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5–7. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Metoder och redskap för produktion av och kommunikation med estetiska uttryck.
 • Utforskande av kreativa möjligheter.
 • Gruppdynamik i skapande eller gestaltande arbete.
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer och uttrycksmedel.
 • Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
 • Presentation av färdig gestaltning.
 • Möte med publik eller betraktare.
 • Lagar och andra bestämmelser om konstnärliga produktioner, till exempel om upphovsrätt, royaltyer, arbetstid och arbetsmiljö.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder med säkerhet estetiska uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser. Eleven använder med viss säkerhet några estetiska uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser. Eleven använder med viss säkerhet något estetiskt uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser.
- - Elevens estetiska uttryck är en del i en konstnärlig gestaltning.
I förberedelserna redogör eleven utförligt och nyanserat för avsikten med kommunikationen. I förberedelserna redogör eleven utförligt för avsikten med kommunikationen. -
I arbetet omsätter eleven med säkerhet den avsedda avsikten till ett kommunicerande resultat. I arbetet omsätter eleven med viss säkerhet den avsedda avsikten till ett kommunicerande resultat. -
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen på vilket sätt kommunikationen fungerat utifrån den avsedda avsikten. - -
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och med olika kompetenser och uttryck i estetiska produktioner samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat och bidrar till resultatet. Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och med olika kompetenser och uttryck i estetiska produktioner samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven samverkar i skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer. - -
- Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. -
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en större färdig gestaltning. - Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en större färdig gestaltning.
Eleven använder flera olika redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck på ett kreativt sätt samt diskuterar utförligt och nyanserat hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt. Eleven använder flera olika redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck samt diskuterar utförligt hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt. -
- I arbetet vidareutvecklar eleven idéer inom någon estetisk uttrycksform. -
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika uttryck och deras lämplighet i olika sammanhang. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang samt gör välgrundade jämförelser mellan olika uttryck och deras lämplighet i olika sammanhang. -
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion. Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion. -
-
Eleven använder några redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck samt diskuterar översiktligt hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt.
-
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer