Kunskapskrav

Start Sök Om

Eldistributionsteknik

Ämnet eldistributionsteknik behandlar eldistributionsnät och tillhörande anläggningar samt felsökning och felavhjälpning i befintliga anläggningar. Dessutom behandlas säkerhetsfrågor eftersom eldistributionsanläggningar ofta arbetar med höga spänningar och stora effekter, vilket gör att ett misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i utbyggnad, förbättring, reparation och underhållsarbete av eldistributionsnät. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att tillämpa de elsäkerhetsanvisningar, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som gäller för eldistributionsarbete. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem som uppkommer under arbetets gång. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att kommunicera i tal och skrift för att garantera elsäkerheten.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med praktiskt eldistributionsarbete. Därigenom ska de ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta ergonomiskt och säkerhetsmässigt samt att använda säkerhetsutrustning, skyddskläder och verktyg.

Undervisningen i ämnet eldistributionsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos eldistributionssystems komponenter, utrustningar och stationer.
 2. Förmåga att planera sitt arbete samt att bygga, driftsätta och underhålla eldistributionsnät och anläggningar.
 3. Förmåga att tillämpa föreskrifter och standarder som gäller för eldistributionsarbete.
 4. Förmåga att läsa och tolka elscheman och andra dokument.
 5. Förmåga att välja och använda lämpliga metoder och lämplig utrustning.
 6. Förmåga att arbeta på ett sätt som är säkert och ergonomiskt för eleven själv och andra.
 7. Förmåga att kommunicera med andra.
 8. Färdigheter i att kontrollera, felsöka och reparera anläggningar.

Kurser i ämnet

 1. Belysningsnät, 100 poäng.
 2. Högspänningsnät, 100 poäng.
 3. Lågspänningsnät, 100 poäng.
 4. Nät- och transformatorstationer, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
 5. Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
 6. Nätunderhållsarbete i vindkraftnät, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.
 7. Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät.

Lågspänningsnät

Kursen lågspänningsnät omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Nätstationer och stolpstationer.
 • Konstruktioner, kablar och komponenter.
 • Nybyggnad och ombyggnad, driftsättning, underhåll samt reparation av lågspänningsnät.
 • Luftledningsnät och jordkabelnät.
 • Kabelarbete samt tillverkning av skarvar och avslut.
 • Montering och inkoppling av kabelskåp.
 • Krafter, stagning och förankring.
 • Underhåll och besiktning.
 • Byggnadssätt, föreskrifter och standarder, till exempel elbyggnadsrationalisering (EBR).
 • Säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöföreskrifter.
 • Elsäkerhetsanvisningarna (ESA).
 • Linjescheman och kartor.
 • Dokument för bevisväxling.
 • Verktyg, maskiner och annan utrustning.
 • Säkerhet och ergonomi. Driftsäkerhet. Skyddskläder och säkerhetsutrustningar.
 • Nedtagning av nödställd.
 • Kommunikation med arbetsledning och medarbetare.
 • Spänningsprovning och arbetsjordning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur lågspänningsnäts och lågspänningsanläggningars komponenter, utrustningar och stationer fungerar och arbetar. Eleven beskriver utförligt hur lågspänningsnäts och lågspänningsanläggningars komponenter, utrustningar och stationer fungerar och arbetar. Eleven beskriver översiktligt hur lågspänningsnäts och lågspänningsanläggningars komponenter, utrustningar och stationer fungerar och arbetar.
- Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande arbete i lågspänningsnät och lågspänningsanläggningar utifrån föreskrifter och standarder inom området. Eleven planerar i samråd med handledare vanligt förekommande arbete i lågspänningsnät och lågspänningsanläggningar utifrån föreskrifter och standarder inom området.
I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet elscheman och andra dokument. - I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet elscheman och andra dokument.
Dessutom väljer eleven med säkerhet lämpliga metoder och lämplig utrustning för arbetet. - Dessutom väljer eleven med viss säkerhet lämpliga metoder och lämplig utrustning för arbetet.
Inför arbetet gör eleven en välgrundad riskbedömning och anpassar vid behov sin planering utifrån den. Inför arbetet gör eleven en riskbedömning och anpassar vid behov sin planering utifrån den. Inför arbetet gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov sin planering utifrån den.
- Eleven utför efter samråd med handledare arbetet på ett sätt som är säkert och ergonomiskt för eleven själv och andra. Eleven utför i samråd med handledare arbetet på ett sätt som är säkert och ergonomiskt för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med säkerhet metoderna och utrustningen. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoderna och utrustningen.
Under arbetets gång upptäcker eleven avancerade problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven enkla problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet kommunicerar eleven med säkerhet med andra. - I arbetet kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra.
Eleven kontrollerar efter samråd med handledare säkerheten i anläggningar samt söker och reparerar efter samråd med handledare avancerade fel som uppkommer i såväl nya som befintliga anläggningar. Eleven kontrollerar efter samråd med handledare säkerheten i anläggningar samt söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer i såväl nya som befintliga anläggningar. Eleven kontrollerar i samråd med handledare säkerheten i anläggningar samt söker och reparerar i samråd med handledare enkla fel som uppkommer i såväl nya som befintliga anläggningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer