Kunskapskrav

Start Sök Om

Driftsäkerhet och underhåll

Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad, funktion och styrning samt hur man med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder kan lösa drifttekniska problem. Ämnet behandlar också förbättringsprocessens betydelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra underhållsarbete. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om metoder, tekniker, säkerhetssystem och organisationsformer för underhållsarbete i såväl enkla som avancerade utrustningar.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för förhindra driftavbrott och minimera resursförbrukning, vilket leder till kostnadsminskningar på såväl kort som lång sikt. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om underhållsarbetets betydelse för att minimera miljöpåverkan, till exempel genom att det minskar risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur underhållsarbete främjar en säkrare arbetsmiljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kundorienterat, entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att agera säkerhetsmässigt och miljömedvetet. Ett viktigt inslag i allt underhållsarbete är läsning och tolkning av teknisk dokumentation samt redovisning av utförda åtgärder. Därför ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om tolkning av teknisk information samt om dokumentation.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att, enskilt eller i grupp, utveckla en helhetssyn på olika underhållsmetoder genom att få tillämpa förbättringsarbetets alla steg.

Undervisningen i ämnet driftsäkerhet och underhåll ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att mäta och bedöma resultatet.
 2. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, ritningar, scheman och manualer.
 3. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen. Förmåga att använda program för styrning samt driftsätta och funktionsprova sammanbyggda utrustningar.
 4. Förmåga att arbeta i enlighet med utrustningarnas säkerhetssystem för att undvika skaderisker för såväl människor som maskiner.
 5. Förmåga att tillämpa felsökningsmetoder, hantera verktyg och utrustning samt utföra demontering, montering och funktionsprovning.
 6. Förmåga att samarbeta, dokumentera och redovisa arbetet samt att uttrycka sig med en branschrelaterad nationell och internationell terminologi.
 7. Kunskaper om metoder och arbetssätt för ständiga förbättringar.
 8. Kunskaper om grundläggande mekatronik och elteknik samt dessa områdens terminologi.

Kurser i ämnet

 1. Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng.
 2. Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng, som bygger på kursen avhjälpande underhåll 1.
 3. Underhåll – driftsäkerhet, 100 poäng.
 4. Underhåll – elteknik, 100 poäng.
 5. Underhåll – hydraulik och pneumatik, 100 poäng.
 6. Underhåll – lager och smörjteknik, 100 poäng.
 7. Underhåll – pumpteknik, 100 poäng.
 8. Underhåll – transmissioner och uppriktning, 100 poäng.
 9. Underhåll – vibrationsteknik, 100 poäng.
 10. Underhåll – hydraulik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 11. Underhåll – mekatronik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik samt kursen underhåll – elteknik.
 12. Underhåll – pneumatik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – hydraulik och pneumatik.
 13. Underhåll – produktionsmekanik, 100 poäng, som bygger på kursen underhåll – mekatronik.

Avhjälpande underhåll 1

Kursen avhjälpande underhåll 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Enklare avhjälpande underhåll på maskiner och utrustningar.
 • Planering för och genomförande av avhjälpande underhåll med hjälp av ritningar, scheman och manualer.
 • Föreskrifter om arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
 • Lagar och bestämmelser om till exempel lyftdon, tryckkärl, heta arbeten, kemikalier och gaser.
 • Grundläggande underhållstekniska begrepp och parametrar.
 • Grundläggande metoder och tekniker för felsökning och reparation.
 • Maskinelement och deras användningsområden samt material och verktygslära.
 • Momentdragning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare avhjälpande underhåll. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare enklare avhjälpande underhåll.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, ritningar, scheman och manualer. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, ritningar, scheman och manualer.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare enklare avhjälpande underhåll i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare enklare avhjälpande underhåll i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, ritningar, scheman och manualer. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, ritningar, scheman och manualer.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer