Kunskapskrav

Start Sök Om

Djur

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och sällskapsdjur. Ämnet omfattar också de djurarter som förekommer inom zoohandeln. Det ökade intresset för djur i olika sammanhang skapar nya verksamhetsområden och arbetstillfällen inom naturbruket. Ämnet behandlar också djurens betydelse i ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur samt hur man minimerar påverkan på miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med djurhållning av olika slag.

Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etologi.

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
 2. Kunskaper om etologi i samband med djurhållning.
 3. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
 4. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
 5. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
 6. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 7. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.

Kurser i ämnet

 1. Djuren i naturbruket, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 2. Djurhållning, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 3. Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
 4. Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
 5. Djur i zoohandel, 200 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2.
 6. Djur – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1 eller kursen lantbruksdjur 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Sällskapsdjur 1

Kursen sällskapsdjur 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Identifiering och namngivning av ett begränsat antal djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Sällskapsdjurens historik och betydelse för människan.
 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov.
 • Djurarternas olika vistelsemiljöer vad gäller till exempel temperatur, ljus, bomaterial och tillgång på vatten.
 • Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos sällskapsdjur. Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador och sjukdomar.
 • Vanliga sjukdomar och förebyggande hälsovård samt vård av sjuka djur.

Arbetsuppgifter och utrustning

 • Daglig skötsel av olika sällskapsdjur vad gäller till exempel utfodring, tillsyn, kontroll av utrustning och rengöring.
 • Hantering av vanligt förekommande sällskapsdjur.
 • Återkommande rutinåtgärder, till exempel visitation, hälsokontroll, pälsvård och kloklippning.
 • Hantering av djurfoder.
 • Olika typer av vistelseutrymmen, till exempel hundgårdar, hundboxar, burar, akvarier, terrarier och bolådor samt djurens behov, vistelseutrymmens utformning och materialval.
 • Strömedel, till exempel kutterspån, torv och halm.
 • Skötsel och underhåll av vistelseutrymmen.
 • Underhåll, skötsel och hantering av aktuell teknisk utrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med sällskapsdjur.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer några av de djurarter som används som sällskapsdjur. - Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer några av de djurarter som används som sällskapsdjur.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika sällskapsdjurens betydelse för människan. Dessutom redogör eleven utförligt för de olika sällskapsdjurens betydelse för människan. Dessutom redogör eleven översiktligt för de olika sällskapsdjurens betydelse för människan.
I samband med praktiskt arbete med djur observerar eleven djurens beteende samt beskriver utförligt och nyanserat tecken på välmående och tecken som kan tyda på ohälsa eller vantrivsel. I samband med praktiskt arbete med djur observerar eleven djurens beteende samt beskriver utförligt tecken på välmående och tecken som kan tyda på ohälsa eller vantrivsel. I samband med praktiskt arbete med djur observerar eleven djurens beteende samt beskriver översiktligt tecken på välmående och tecken som kan tyda på ohälsa eller vantrivsel.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för djurens miljö, de faktorer som påverkar djurens hälsa och de åtgärder som bidrar till god djurhälsa. Eleven redogör utförligt för djurens miljö, de faktorer som påverkar djurens hälsa och de åtgärder som bidrar till god djurhälsa. Eleven redogör översiktligt för djurens miljö, de faktorer som påverkar djurens hälsa och de åtgärder som bidrar till god djurhälsa.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Dessutom redogör eleven utförligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Dessutom redogör eleven översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt för hygien och smittskydd. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer