Kunskapskrav

Start Sök Om

Djur

Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar och sällskapsdjur. Ämnet omfattar också de djurarter som förekommer inom zoohandeln. Det ökade intresset för djur i olika sammanhang skapar nya verksamhetsområden och arbetstillfällen inom naturbruket. Ämnet behandlar också djurens betydelse i ekosystemen. Centralt i ämnet är hantering av djur, djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning av olika slag.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt med vetenskapligt beprövade metoder som grund. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att följa fasta rutiner och ta ansvar i arbetet med djur samt kunskaper om foder och foderhantering. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos djur samt hur man minimerar påverkan på miljön. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med djurhållning av olika slag.

Genom praktiska övningar i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och sköta djur och anläggningar samt teknisk utrustning. Genom stallturer och fältstudier i olika djurmiljöer ska eleverna ges möjlighet att följa djurs utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom observationer och fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om etologi.

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
 2. Kunskaper om etologi i samband med djurhållning.
 3. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
 4. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
 5. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
 6. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 7. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.

Kurser i ämnet

 1. Djuren i naturbruket, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 2. Djurhållning, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 3. Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
 4. Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
 5. Djur i zoohandel, 200 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2.
 6. Djur – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1 eller kursen lantbruksdjur 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Djurhållning

Kursen djurhållning omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–5 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika djurgrupper och deras beteende i samband med tillsyn och skötsel.
 • Djurens krav på stallklimat innefattande värme, ventilation, luftfuktighet och ljus.
 • Olika fodermedel och fodersmältning hos olika djurslag.
 • Djurens krav på vattentillgång och vattenkvalitet.
 • Hygien och smittskydd.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsrutiner vid skötsel av djur, till exempel vid utfodring, gödselhantering och tillsyn.
 • Hantering av djur i djurstallar, rasthagar och betesdrift med utgångspunkt i djurens beteende och behov.
 • Utfodring och foderhantering med utgångspunkt i djurens behov och med aktuell teknisk utrustning. Kontroll av kvalitet och foderhygien.
 • Skötsel av byggnader och djuranläggningar samt hantering och underhåll av aktuell teknisk utrustning.
 • Funktionskontroll av teknisk utrustning. Användning av fordon i samband med arbetsuppgifter inom djurhållning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djur.
 • Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket.
 • Miljölagstiftning i samband med djurhållning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djurgrupper och deras beteende. Eleven redogör utförligt för olika djurgrupper och deras beteende. Eleven redogör översiktligt för olika djurgrupper och deras beteende.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för stallklimatets betydelse för djurens välbefinnande. Eleven redogör också utförligt för stallklimatets betydelse för djurens välbefinnande. Eleven redogör också översiktligt för stallklimatets betydelse för djurens välbefinnande.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika fodermedel, deras användningsområden och olika djurarters val av föda samt för djurens krav på vattentillgång och vattenkvalitet. Dessutom redogör eleven utförligt för olika fodermedel, deras användningsområden och olika djurarters val av föda samt för djurens krav på vattentillgång och vattenkvalitet. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika fodermedel, deras användningsområden och olika djurarters val av föda samt för djurens krav på vattentillgång och vattenkvalitet.
I redogörelsen förklarar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan typ av fodersmältning och val av foder. I redogörelsen förklarar eleven utförligt sambandet mellan typ av fodersmältning och val av foder. I redogörelsen förklarar eleven översiktligt sambandet mellan typ av fodersmältning och val av foder.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt, med aktuella metoder samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt, med aktuella metoder samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
- I arbetet kontrollerar eleven efter samråd med handledare stallklimatet. I arbetet kontrollerar eleven i samråd med handledare stallklimatet.
- Eleven sköter och hanterar också efter samråd med handledare utrustning, byggnader och anläggningar på ett säkert sätt. Eleven sköter och hanterar också i samråd med handledare utrustning, byggnader och anläggningar på ett säkert sätt.
- Dessutom kör eleven efter samråd med handledare fordon på ett säkert sätt när hon eller han arbetar med skötsel av djur och anläggningar. Dessutom kör eleven i samråd med handledare fordon på ett säkert sätt när hon eller han arbetar med skötsel av djur och anläggningar.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt för hygien och smittskydd. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer