Kunskapskrav

Start Sök Om

Digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva skapande via såväl digitala plattformar som lokalt i datorn. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av övergångar mellan analoga och digitala skapandeprocesser samt att pröva kollektivt asynkront skapande. Eleverna ska ges möjlighet att ta del av, diskutera och analysera digitalt skapade gestaltningar, produkter och konstverk samt att utveckla förmåga att bedöma konstnärliga och tekniska kvaliteter i digitalt skapande.

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
 3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
 4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
 5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.
 6. Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Kurser i ämnet

 1. Digitalt skapande 1, 100 poäng.
 2. Digitalt skapande 2, 100 poäng, som bygger på kursen digitalt skapande 1.

Digitalt skapande 2

Kursen digitalt skapande 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4–5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion.
 • Estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck.
 • Metoder för analys av digitalt skapade gestaltningar samt tekniska och konstnärliga kvaliteter.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande.
 • Fördjupad och specialiserad programvara och hårdvara som används för skapande i en eller flera olika estetiska uttrycksformer.
 • Kommunikation med digital teknik och digitala medier.
 • Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar, till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor.
 • Plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner, till exempel bloggar och andra sociala medier och spridningsplattformar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar. Eleven redogör utförligt för några skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar. Eleven redogör översiktligt för någon skapande och gestaltande process från idé till färdig produktion samt gör enkla jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.
Eleven genomför med säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck. - Eleven genomför med viss säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck.
- - Eleven definierar den bakomliggande idén.
Resultatet är gott. - Resultatet är tillfredsställande.
- I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av programvara, hårdvara och plattform. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av programvara, hårdvara och plattform. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av programvara, hårdvara och plattform.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. - Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
- Dessutom lägger eleven upp gemensamma skapande projekt på plattformar som en kanal för samarbete. -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner. Eleven redogör utförligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner. Eleven redogör översiktligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.
När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val av format. När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt sitt val av format. När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar översiktligt sitt val av format.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer