Kunskapskrav

Start Sök Om

Digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva skapande via såväl digitala plattformar som lokalt i datorn. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av övergångar mellan analoga och digitala skapandeprocesser samt att pröva kollektivt asynkront skapande. Eleverna ska ges möjlighet att ta del av, diskutera och analysera digitalt skapade gestaltningar, produkter och konstverk samt att utveckla förmåga att bedöma konstnärliga och tekniska kvaliteter i digitalt skapande.

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
 3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
 4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
 5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.
 6. Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Kurser i ämnet

 1. Digitalt skapande 1, 100 poäng.
 2. Digitalt skapande 2, 100 poäng, som bygger på kursen digitalt skapande 1.

Digitalt skapande 1

Kursen digitalt skapande 1 omfattar punkterna 1–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
 • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
 • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
 • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer.
 • Samarbetsformer vid digitala produktioner.
 • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess.
I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål.
- Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. - Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Eleven redogör översiktligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format. Dessutom producerar eleven själv i några olika format. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer