Kunskapskrav

Start Sök Om

Design

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av design som en metod för att göra livet enklare, rikare och mer hållbart ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Beroende på problemet eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring och för att förstå samspelet mellan delar och helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse av helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i designprocessen.

Undervisningen i ämnet design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
 2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
 3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
 4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
 5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
 6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
 7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
 8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
 9. Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
 10. Förmåga att arbeta i projekt.

Kurser i ämnet

 • Design 1, 100 poäng.
 • Design 2, 100 poäng, som bygger på kursen design 1.
 • Designmodeller, 100 poäng.

Design 1

Kursen design 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 10. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
 • Källor av olika slag i ett designprojekt.
 • Material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel skisser och ritningar samt modeller i olika material.
 • Modeller för analys och värdering av egna och andras idéer.
 • Presentation av idéer med bild, ritning, modell, skrift och tal.
 • Grundläggande projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat befintlig design och diskuterar utförligt och nyanserat hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov. Eleven beskriver utförligt befintlig design och diskuterar utförligt hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov. Eleven beskriver översiktligt befintlig design och diskuterar översiktligt hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov.
I diskussionen redogör eleven också utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. I diskussionen redogör eleven också översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen. Dessutom redogör eleven utförligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans. - Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen. Eleven gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen. Eleven gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag.
I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. I gestaltningen använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat. Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val. I arbetet använder eleven en styrd metod.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer