Kunskapskrav

Start Sök Om

Design

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av design som en metod för att göra livet enklare, rikare och mer hållbart ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Beroende på problemet eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring och för att förstå samspelet mellan delar och helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse av helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i designprocessen.

Undervisningen i ämnet design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
 2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
 3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
 4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
 5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
 6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
 7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
 8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
 9. Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
 10. Förmåga att arbeta i projekt.

Kurser i ämnet

 • Design 1, 100 poäng.
 • Design 2, 100 poäng, som bygger på kursen design 1.
 • Designmodeller, 100 poäng.

Designmodeller

Kursen designmodeller omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hur modellarbeten planeras, struktureras och genomförs.
 • Modellarbete med fokus på estetik, material, skalteknik och hantverksmässigt utförande.
 • Modellarbete med hänsyn till ekonomi, miljö och återanvändning.
 • Analog eller virtuell användning av olika material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering.
 • Verktyg och material för skisser och modellbyggande samt hur de väljs, används och vårdas.
 • Modeller för analys och värdering av arbetsprocessen och bedömning av det färdiga resultatet.
 • Presentation av idéer med skiss, ritning, modell, skrift och tal.
 • Projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, loggbok, val av metod, material och teknik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa en modelluppgift samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans. - Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa en modelluppgift samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
- Eleven planerar, strukturerar och genomför en vald modelluppgift. Eleven planerar, strukturerar och genomför en styrd modelluppgift.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt val av uppgift. Eleven motiverar utförligt sitt val av uppgift. -
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, metod, teknik och presentationsform samt använder med säkerhet verktyg och material. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, metod, teknik och presentationsform samt använder med viss säkerhet verktyg och material. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, metod, teknik och presentationsform samt använder med viss säkerhet verktyg och material.
Eleven visualiserar med gott resultat två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt. - Eleven visualiserar med tillfredsställande resultat två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett estetiskt och funktionellt gott resultat samt motiverar utförligt och nyanserat sina val. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett estetiskt och funktionellt tillfredsställande resultat samt motiverar utförligt sina val. Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett estetiskt och funktionellt tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt resultat med nyanserade omdömen utifrån estetiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt resultat med nyanserade omdömen utifrån estetiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga aspekter. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt resultat med enkla omdömen utifrån estetiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Eleven gör också en välgrundad och nyanserad jämförelse av sin egen process och sitt egna resultat och andras när det gäller val av material, skalteknik och hantverksmässigt utförande. Eleven gör också en välgrundad jämförelse av sin egen process och sitt egna resultat och andras när det gäller val av material, skalteknik och hantverksmässigt utförande. Eleven gör också en enkel jämförelse av sin egen process och sitt egna resultat och andras när det gäller val av material, skalteknik och hantverksmässigt utförande.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. - Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer