Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik

Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik.

Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till teknikträningen och utveckla en förmåga att variera rörelsekvaliteter i formspråket inom olika dansgenrer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrernas. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur dansteknik och träning metodiskt byggs upp samt förmåga att ta ansvar för sin tekniska utveckling.

Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens fysiska möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor knutna till dansteknikträning. Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att man praktiskt använder dem vid träningstillfällena. Den fysiska träningen medför skaderisker. För att minimera dem ska träningen ske i ändamålsenliga lokaler.

Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett danstekniskt kunnande och ett konstnärligt förhållningssätt. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.

Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika genrer.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Kunskaper om och färdigheter i att utföra dans inom minst två dansgenrer.
 4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang.
 5. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.
 6. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om betydelsen av kontinuerlig träning och om hur den egna kroppen fungerar i träningssammanhang.
 7. Kunskaper om hur övningar, lektioner och träning metodiskt byggs upp inom olika dansgenrer och kompletterande träningsmetoder.
 8. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansträning, 100 poäng.

Dansteknik 1

Kursen dansteknik 1 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valda genrer.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknikträningens koder och konventioner.
 • Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering. Metoder för att memorera rörelser och övningar. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 • Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer.
 • Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. Grundläggande kunskaper i placering.
 • Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum samt kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk.
 • Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra medverkande.
 • Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter.
 • Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett och muskler samverkar.
 • Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration.
 • Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och flöde, musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen. - Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar eleven med säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. - I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av kvaliteterna tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk.
I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. - I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.
Dessutom undersöker och följer eleven med säkerhet musikens puls och taktarter. Dessutom undersöker och följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter. Dessutom följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar. Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar. Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar.
- Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven tränar i samråd med handledare koordination, styrka och koncentration.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. - Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer