Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik

Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik.

Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till teknikträningen och utveckla en förmåga att variera rörelsekvaliteter i formspråket inom olika dansgenrer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrernas. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur dansteknik och träning metodiskt byggs upp samt förmåga att ta ansvar för sin tekniska utveckling.

Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens fysiska möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor knutna till dansteknikträning. Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att man praktiskt använder dem vid träningstillfällena. Den fysiska träningen medför skaderisker. För att minimera dem ska träningen ske i ändamålsenliga lokaler.

Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett danstekniskt kunnande och ett konstnärligt förhållningssätt. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.

Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika genrer.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Kunskaper om och färdigheter i att utföra dans inom minst två dansgenrer.
 4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang.
 5. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.
 6. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om betydelsen av kontinuerlig träning och om hur den egna kroppen fungerar i träningssammanhang.
 7. Kunskaper om hur övningar, lektioner och träning metodiskt byggs upp inom olika dansgenrer och kompletterande träningsmetoder.
 8. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansteknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Dansträning, 100 poäng.

Dansteknik – specialisering

Kursen dansteknik – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald genre.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknikträningens koder och konventioner.
 • Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 • Avancerad dansteknik i en eller flera genrer med fokus på stilkänsla.
 • Fördjupad träning av placering, hur den relaterar till dansteknik och utgör en del av stilkänslan.
 • Avancerad träning av kroppsminnet med komplexa övningar. Stilkänsla, förfinad rörelsevokabulär, skillnader mellan dynamiska kvaliteter, spatial förmåga och utforskande av rörelserna både med och mot musikens dynamik och periodicitet.
 • Konstnärligt förhållande till träning med fokus på interpretation genom att omsätta de danstekniska övningarna till ett personligt rörelseuttryck med stilkänsla.
 • Träning i stilkänsla och att med tydlighet i rörelsen dansa dynamiskt och varierat.
 • Fördjupad träning av spatial förmåga både i relation till kroppen, andra medverkande och användning av rummet beroende på sammanhang med fokus på stil och stilens konvention.
 • Konstnärligt uttryck i dansteknik genom interpretation av dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man rörelsemässigt och musikaliskt tänjer på gränserna för att uppnå ett dynamiskt varierat uttryck.
 • Fördjupade kunskaper om hur den egna kroppen fungerar.
 • Fördjupad träning av rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet, koncentration och fördjupad komplexitet när det gäller träning av koordination.
 • Begrepp, till exempel stilkänsla, tydlighet i rörelsen, interpretation, personligt rörelseuttryck, dynamisk variation samt dansgenrernas vokabulär.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- - Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet komplexa övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet komplexa övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller stilkänsla, användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller stilkänsla, användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller stilkänsla, användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik både tekniskt och stilmässigt. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik både tekniskt och stilmässigt. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik både tekniskt och stilmässigt.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. - Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven med gott resultat rörelsevokabulären med stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen utför eleven med tillfredsställande resultat rörelsevokabulären med stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen utför eleven med tillfredsställande resultat rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur de påverkar stilen. Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur de påverkar stilen. Dessutom redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur de påverkar stilen.
I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang. - I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang.
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med säkerhet rörelseuttrycket i förhållande till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet rörelseuttrycket i förhållande till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Dessutom följer och anpassar eleven med viss säkerhet rörelseuttrycket i förhållande till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar. - Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och ger välgrundade och nyanserade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar och ger välgrundade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och ger förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
- Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet och koncentration. Eleven tränar i samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. - Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer