Kunskapskrav

Start Sök Om

Datorstyrd produktion

Ämnet datorstyrd produktion behandlar teknik och metoder för datorstyrd produktion, från hantverksmässigt arbete med datorstyrd utrustning avsedd för prototyp och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Det behandlar också effektiv användning av datorstyrd teknik med hög automatiseringsgrad.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet datorstyrd produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillverka produkter med hjälp av datorstyrd utrustning. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om operatörens roll i datorstyrd industriell produktion och förståelse av det ansvar som följer med arbetsuppgifterna inom ämnesområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande redskap för programmering och produktionsstyrning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om verktyg och system för processövervakning samt om hur kommunikation mellan utrustningar styrs och övervakas. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för strukturerad produktion, eftersom ordning och noggrannhet är avgörande faktorer för en framgångsrik industriell produktion.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att samtala om och reflektera över teknikens möjligheter samt bidra till att eleverna utvecklar förmåga att lösa produktionstekniska problem. Estetik och form har stor betydelse för hur produkter uppfattas, och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla förståelse av dessa aspekter av produktionen.

Undervisningen i ämnet datorstyrd produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att läsa och tolka produktionsunderlag, att planera och programmera i styrsystem samt att simulera, testa och optimera program. Förmåga att utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning.
 2. Förmåga att planera, programmera och utföra produktionsarbete i produktionsgrupper med flera samverkande programmerbara utrustningar.
 3. Kunskaper om säkerhetsrisker vid arbete med datorstyrd produktionsutrustning samt kunskaper om hur risker kan minimeras.
 4. Förmåga att utföra felsökning och enklare underhållsarbete i datorstyrd produktionsutrustning.
 5. Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
 6. Förmåga att mäta, bedöma och dokumentera kvaliteten på utfört arbete.
 7. Kunskaper om verktyg och metoder för processövervakning och kommunikation mellan utrustningar samt operatörens roll vid arbete i datorstyrda produktionssystem.
 8. Kunskaper om produktionsekonomi och förståelse av det egna ansvarstagandets betydelse för produktionen.
 9. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen samt förmåga att lösa produktionstekniska problem.
 10. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

 1. Cad/cam, 100 poäng.
 2. Datorstyrd produktion 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Datorstyrd produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd produktion 1.
 4. Datorstyrd produktion 3, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd produktion 2.
 5. Datorstyrd produktion 4, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd produktion 3.
 6. Datorstyrd produktion 5, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd produktion 4.
 7. Datorstyrd produktion 6, 100 poäng, som bygger på kursen datorstyrd produktion 5.

Datorstyrd produktion 3

Kursen datorstyrd produktion 3 omfattar punkterna 1–2, 4–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Programmering och produktionsförberedelse med hjälp av pc-baserat programmeringsstöd.
 • Avancerade produktionsunderlag och komplexa program.
 • Val av utrustning, verktyg och teknik för optimalt produktionsresultat.
 • Produktionsarbete i datorstyrd utrustning enligt angivna kvalitetskrav.
 • Avancerad felsökning och systematiskt underhåll.
 • Påverkan på produktionsekonomi med koppling till val av utrustning, verktyg och teknik.
 • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
 • Kontroll, bedömning och dokumentation av kvaliteten på utfört arbete.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar programmering, simulering, testning och optimering av datorstyrd produktionsutrustning efter samråd med handledare. Eleven planerar och organiserar programmering, simulering, testning och optimering av datorstyrd produktionsutrustning i samråd med handledare.
- Dessutom planerar och organiserar eleven efter samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning. Dessutom planerar och organiserar eleven i samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
- - Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare programmering, simulering, testning och optimering samt iordningställande av och produktionsarbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
Dessutom vårdar eleven med säkerhet utrustningen enligt instruktion. - Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustningen enligt instruktion.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat produktionsekonomi, kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat produktionsekonomi, kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat produktionsekonomi, kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt använder med säkerhet korrekt fackspråk. - Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer