Kunskapskrav

Start Sök Om

Dator- och kommunikationsteknik

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekommande system och komponenter inom dator- och kommunikationsområdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem, utföra felsökningar och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till hållbar utveckling. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk utrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 3. Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 4. Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.
 5. Förmåga att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

 1. Datorteknik 1a, 100 poäng.
 2. Datorteknik 1b, 100 poäng.
 3. Dator- och nätverksteknik, 100 poäng.
 4. Datorsamordning och support, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b.
 5. Digital kommunikationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen dator- och nätverksteknik.
 6. Industriell informationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.
 7. Multimediasystem, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.

Industriell informationsteknik

Kursen industriell informationsteknik omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanligt förekommande övergripande programvaror för kontroll, övervakning och datainsamling inom elkrafts- och energidistribution och i fastigheter, tillverknings- och processindustrin, till exempel SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
 • HMI (Human Machine Interface), dvs. användning av programvara för visualisering av data i realtid till ett säkert och lättolkat gränssnitt.
 • Vanligt förekommande fältbussar och trådlös informationsteknik inom elkrafts- och energidistribution, i fastigheter samt i tillverknings- och processindustrin.
 • Driftsäkerhet och spårbarhet inom industriell informationsteknik.
 • Planering, montering, konfigurering och driftsättning av industriell informationsteknisk hårdvara för datainsamling från mät-, styr- eller reglerteknisk applikation till persondator. Till exempel adresserad I/O-enhet (Input/Output), som kan läsa en mätgivares värde till datorn.
 • Installation och konfigurering av industriell programvara för datainsamling, till exempel OPC-server och -klient (Open Connectivity).
 • Analyser och bedömningar av insamlad data, med avseende på till exempel datakvalitet och funktion.
 • Tolkning av dokumentation, till exempel hård- och mjukvarors manualer.
 • Metoder för systematisk dokumentation i projekt, till exempel PDM (Product Data Management).
 • Systematisk dokumentation, med hjälp av till exempel loggningsdata eller databashanterare.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur industriell mjukvara och industriell informationsteknisk hårdvara är uppbyggd och fungerar samt hur driftsäkerhet och spårbarhet kan uppnås. Eleven beskriver utförligt hur industriell mjukvara och industriell informationsteknisk hårdvara är uppbyggd och fungerar samt hur driftsäkerhet och spårbarhet kan uppnås. Eleven beskriver översiktligt hur industriell mjukvara och industriell informationsteknisk hårdvara är uppbyggd och fungerar samt hur driftsäkerhet och spårbarhet kan uppnås.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag installation, konfigurering, driftsättning och felsökning samt åtgärdar fel i industriell informationsteknisk hårdvara för insamling av data. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag installation, konfigurering, driftsättning och felsökning samt åtgärdar fel i industriell informationsteknisk hårdvara för insamling av data. Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag installation, konfigurering, driftsättning och felsökning samt åtgärdar fel i industriell informationsteknisk hårdvara för insamling av data.
Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med mycket gott handlag installation och konfigurering av industriell mjukvara för lagring och visualisering av data. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med gott handlag installation och konfigurering av industriell mjukvara för lagring och visualisering av data. Dessutom planerar och utför eleven i samråd med handledare och med visst handlag installation och konfigurering av industriell mjukvara för lagring och visualisering av data.
Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. - Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet.
Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av kvaliteten på insamlad data. Dessutom gör eleven en välgrundad bedömning av kvaliteten på insamlad data. Dessutom gör eleven en enkel bedömning av kvaliteten på insamlad data.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer