Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansgestaltning

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap bildar en bas tillsammans med relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att variera uttryck efter olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om frågor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna, andra elevers och professionellas gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.
 2. Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.
 4. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.
 5. Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.
 6. Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.
 8. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 9. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Kurser i ämnet

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng.
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
 • Dansimprovisation, 100 poäng.
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
 • Koreografi, 100 poäng.
 • Repertoar, 100 poäng.

Dansgestaltning 2

Kursen dansgestaltning 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tolkning av koreografiskt material, tolknings- och gestaltningsarbete med betoning på resultat och framförande.
 • Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande.
 • Undersökande av rörelser och skapande i nuet.
 • Samarbete och interaktion med andra, ansvarstagande för både eget och gemensamt arbete.
 • Skapande i olika konstellationer, med olika kompositionsmetoder och med olika koreografiska arbetssätt.
 • Deltagande i och reflektion över konstnärliga processer, både individuella och kollektiva, samt lyhördhet i konstnärligt arbete.
 • Praktisk sceniskt arbete och sceniska framföranden.
 • Begrepp, till exempel uttryck och närvaro, och metoder för att analysera, diskutera och reflektera över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat samt använder med tillfredsställande resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet.
- Detta gör eleven i olika gestaltningar. -
Under instuderingsarbetet löser eleven svårigheter genom att pröva olika lösningar. - -
I gestaltningarna använder eleven ett korrekt formspråk, utför rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt. I gestaltningarna utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt. I gestaltningen utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk.
Dessutom uttrycker eleven musikens puls och periodicitet och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet. Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet. -
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar på ett kreativt sätt hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa, undersöka och fördjupa variationen av rörelser med olika kvaliteter. Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter. -
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ till rörelser som leder improvisationen vidare. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa. -
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner, undersöka och förhålla sig till dem och andra i rummet. Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet. -
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt och konsekvent utifrån flera teman i ett utforskande arbete. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt utifrån flera teman. -
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. -
I arbetet presenterar eleven idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete. I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete. -
Eleven framför med säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med säkerhet med publiken. Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med viss säkerhet med publiken. -
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. -
I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med säkerhet adekvata begrepp. I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med viss säkerhet adekvata begrepp. -
-
Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att huvudsakligen följa.
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i några kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman.
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår.
I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer