Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansgestaltning

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap bildar en bas tillsammans med relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att variera uttryck efter olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om frågor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna, andra elevers och professionellas gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.
 2. Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.
 4. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.
 5. Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.
 6. Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.
 8. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 9. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Kurser i ämnet

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng.
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
 • Dansimprovisation, 100 poäng.
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
 • Koreografi, 100 poäng.
 • Repertoar, 100 poäng.

Dansgestaltning 1

Kursen dansgestaltning 1 omfattar punkterna 1–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4–5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tolkning av koreografiskt material med betoning på repetitionsprocessen och på att följa koreografiska instruktioner.
 • Instuderingsarbete, tolkningsarbete och gestaltningsarbete.
 • Musikalisk puls, dynamik och periodicitet.
 • Spatial uppfattning.
 • Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande.
 • Undersökande av rörelser och skapande i nuet.
 • Samarbete och interaktion med andra.
 • Grundläggande kompositionsverktyg, till exempel nivåer, riktningar, dynamik, repetition och variationer, solo och grupp.
 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Yrkesroller och funktion hos dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om till exempel upphovsrätt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat. Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat.
- Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredsställande sätt. Dessutom utför eleven i huvudsak gestaltningen på ett tillfredsställande sätt.
I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, tolkar det koreografiska materialet, varierar rörelsens dynamik och rörelsekvaliteter inom koreografins formspråk, anpassar gestaltningen till musikens dynamik samt håller spatialt sin plats och förhåller sig till de andra i rummet. I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, provar olika dynamik inom koreografins formspråk samt håller spatialt sin plats i rummet. I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att kontinuerligt associera, undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter. Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter. Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ som leder improvisationen vidare. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem på ett kreativt sätt utifrån flera teman. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i ett fåtal kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån enskilda teman.
Eleven uttrycker sig med säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt presenterar idéer och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt. Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt. Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Eleven diskuterar utförligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf. Eleven diskuterar översiktligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer