Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansgestaltning

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap bildar en bas tillsammans med relationen till publiken. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens rörelseuttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till gestaltningsarbetet och utveckla förmåga att variera uttryck efter olika typer av dans- och musikaliska kompositioner och sammanhang.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i sceniskt arbete, hur olika konstnärliga uttryck kan samverka i ett sceniskt framförande samt kunskaper om frågor som rör etiska förhållningssätt, upphovsrätt och arbetsmiljö.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna, andra elevers och professionellas gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.
 2. Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.
 4. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.
 5. Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.
 6. Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.
 7. Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.
 8. Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
 9. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Kurser i ämnet

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng.
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansgestaltning 1.
 • Dansimprovisation, 100 poäng.
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng.
 • Koreografi, 100 poäng.
 • Repertoar, 100 poäng.

Dansimprovisation och komposition

Kursen dansimprovisation och komposition omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Improvisation utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, där impulser kan komma från den egna kroppen eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
 • Samarbete och interaktion med andra genom att både följa, leda, ge och ta impulser.
 • Olika kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner.
 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Begrepp och metoder för reflektioner över den konstnärliga processen och kompositionsmaterialet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa, undersöka och fördjupa variationen av komplexa rörelser med olika dynamiska kvaliteter. Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser med olika kvaliteter. Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andras kroppar genom att variera mellan olika positioner av att ge och ta impulser som leder vidare. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att följa och leda. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att huvudsakligen följa.
Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik. - Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser samt genom att förhålla sig till andra i rummet. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att huvudsakligen följa impulser.
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter med gott resultat några av de principer som hon eller han undersöker, utvecklar och konsekvent fullföljer i kompositionerna. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i flera kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som hon eller han undersöker och utvecklar i kompositionerna. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som kompositionerna utgår ifrån.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. - Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer.
I arbetet presenterar eleven idéer och är både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. I arbetet är eleven både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. I arbetet är eleven delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
- Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare individuella arbeten.
Eleven framför med säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt och nyanserat för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet samt ger förslag på hur både process och resultat kan förbättras. Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör översiktligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner. Eleven gör en välgrundad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner. Eleven gör dessutom en enkel reflektion över processen och resultatet och värderar med enkla omdömen andras kompositioner.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer