Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik för yrkesdansare

Ämnet dansteknik för yrkesdansare är till sin karaktär scenkonstnärligt och innefattar träning som krävs för yrkesmässigt utövande av scenkonstnärlig dans. Ämnet innefattar även livsstilsfrågor, hälsoaspekter, anatomi och ergonomi, och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig. Ämnet dansteknik för yrkesdansare får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i avancerad dansteknik genom kontinuerlig träning av kroppsminnet. Genom denna träning ska eleverna ges möjlighet att utveckla förfinad motorisk skicklighet, nyanserade rörelsekvaliteter och spatial och musikalisk lyhördhet i enlighet med den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk och konventioner. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla färdigheter i dansteknik inom andra genrer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett konstnärligt och yrkesmässigt förhållande till träningen. Den ska också ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för kroppen och det danstekniska lärandet genom metoder för att reflektera över och utveckla ett problemlösande förhållningssätt till den egna kunskapsutvecklingen. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kroppskännedom och anatomiskt funktionell placering samt förmåga att använda kompletterande träningsmetoder för att stärka kroppen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att relatera kunskaper om livsstilsfrågor, hälsa, anatomi och ergonomi till den danstekniska träningen. Den ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Undervisningen ska även behandla andra frågor om etik och moral i relation till dansutövande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med begrepp och vokabulär som används inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med kropp och träning på ett sätt som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke.

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda koder och konventioner som används vid dansteknisk träning.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla och förfina danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Färdigheter i att utföra dans inom den klassiska baletten och den moderna nutida dansen med för genren adekvat formspråk.
 4. Färdigheter i att utföra dans inom andra genrer än klassisk balett och modern nutida dans.
 5. Förmåga att anpassa dansteknik till musikaliska aspekter samt till olika typer av rum och sammanhang.
 6. Kunskaper om faktorer som påverkar kropp och träning.
 7. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder samt förmåga att utveckla kroppskännedom genom kompletterande träning.
 8. Förmåga att kommunicera med andra inom yrkesområdet och att använda begrepp och uttryck som är relevanta.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik – breddning, 100 poäng.
 • Dansträning för yrkesdansare, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen dansträning.
 • Klassisk balett 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1b.
 • Klassisk balett 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1a.
 • Klassisk balett 2, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Klassisk balett 3, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1b.
 • Modern nutida dans 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1a.
 • Modern nutida dans 2, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 3, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.

Klassisk balett 3

Kursen klassisk balett 3 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 2–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i klassisk balett, som befäster och vidareutvecklar teknik, och att dansa dynamiskt nyanserat och variationsrikt inom det mest avancerade rörelsevokabuläret med högsta grad av komplexa rörelsekombinationer.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Koder och konventioner som används vid träning.
 • Träningsprocessens delar, dvs. förberedelse, uppvärmning, memorering av rörelser och feedback, kontinuerlig träning samt sambandet mellan den dagliga träningsprocessen och danstekniska utvecklingen.
 • Reflektion över träningsprocessen och kunskapsutvecklingen.
 • Problemlösande feedback.
 • Fördjupning och utveckling av avancerad dansteknik i klassisk balett. För den kvinnliga dansaren ingår tåspetsteknik.
 • Övningar vid stången, mitten, små och stora hopp med betoning på stil, form, linjerenhet, och att utforska, utveckla och förfina en nyansrik komplexitet av rörelsekvaliteter och konstnärligt rörelseuttryck inom den klassiska balettens formspråk.
 • Variationer, solistisk träning.
 • Fördjupat arbete med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation.
 • Konstnärligt förhållningssätt till träning.
 • Fördjupad träning av uthållighet och koncentration.
 • Fördjupning av dansens relation till och samspel med olika typer av levande musik. Hur man tänjer på gränserna mellan rörelseuttryckets frasering och musikens fraser, dynamik och rytm.
 • Träning av den spatiala förmågan i relation till kroppen, andra medverkande och rummet beroende på sammanhanget.
 • Begrepp som till exempel balettens vokabulär.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder med god säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen. Eleven använder med säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen. Eleven använder med viss säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med gott resultat. - Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen undersöker, utvecklar och förfinar eleven konsekvent både danstekniska detaljer och helhet med gott resultat utifrån instruktioner och feedback. I träningen undersöker, utvecklar och förfinar eleven med tillfredsställande resultat danstekniska detaljer utifrån instruktioner och feedback. I träningen anpassar, utvecklar och förfinar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback.
Eleven löser tekniska svårigheter med gott resultat och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt. Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och deltar i gemensamma lösningar som för arbetet framåt. Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och följer instruktioner.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken. Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik. - -
Eleven utför med gott resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med gott resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och visar en komplexitet av nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter. Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknikEleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter. -
Eleven utför sammantaget med gott resultat dansteknik inom den klassiska balettens formspråk när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet. Eleven utför sammantaget dansteknik inom den klassiska balettens formspråk med tillfredsställande resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet. -
Eleven förhåller sig med god säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulären samt varierar, undersöker i situationen och utvecklar konsekvent en förfining av rörelseuttryck efter olika krav. Eleven förhåller sig med säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär samt varierar, undersöker och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav. -
Eleven följer, undersöker och utvecklar med gott resultat dansens frasering och uttryck till musiken. Eleven undersöker och utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken. -
Dessutom förhåller eleven spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar intuitivt och konsekvent rörelserna till olika rumsliga krav. Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav. -
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. -
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget dansteknik inom den klassiska balettens formspråk med tillfredsställande resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet.
Eleven förhåller sig med viss säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulären samt varierar och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav.
Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt anpassar efter instruktioner rörelserna till olika rumsliga krav.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.