Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik för yrkesdansare

Ämnet dansteknik för yrkesdansare är till sin karaktär scenkonstnärligt och innefattar träning som krävs för yrkesmässigt utövande av scenkonstnärlig dans. Ämnet innefattar även livsstilsfrågor, hälsoaspekter, anatomi och ergonomi, och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig. Ämnet dansteknik för yrkesdansare får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i avancerad dansteknik genom kontinuerlig träning av kroppsminnet. Genom denna träning ska eleverna ges möjlighet att utveckla förfinad motorisk skicklighet, nyanserade rörelsekvaliteter och spatial och musikalisk lyhördhet i enlighet med den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk och konventioner. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla färdigheter i dansteknik inom andra genrer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett konstnärligt och yrkesmässigt förhållande till träningen. Den ska också ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för kroppen och det danstekniska lärandet genom metoder för att reflektera över och utveckla ett problemlösande förhållningssätt till den egna kunskapsutvecklingen. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kroppskännedom och anatomiskt funktionell placering samt förmåga att använda kompletterande träningsmetoder för att stärka kroppen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att relatera kunskaper om livsstilsfrågor, hälsa, anatomi och ergonomi till den danstekniska träningen. Den ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Undervisningen ska även behandla andra frågor om etik och moral i relation till dansutövande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med begrepp och vokabulär som används inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med kropp och träning på ett sätt som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke.

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda koder och konventioner som används vid dansteknisk träning.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla och förfina danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Färdigheter i att utföra dans inom den klassiska baletten och den moderna nutida dansen med för genren adekvat formspråk.
 4. Färdigheter i att utföra dans inom andra genrer än klassisk balett och modern nutida dans.
 5. Förmåga att anpassa dansteknik till musikaliska aspekter samt till olika typer av rum och sammanhang.
 6. Kunskaper om faktorer som påverkar kropp och träning.
 7. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder samt förmåga att utveckla kroppskännedom genom kompletterande träning.
 8. Förmåga att kommunicera med andra inom yrkesområdet och att använda begrepp och uttryck som är relevanta.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik – breddning, 100 poäng.
 • Dansträning för yrkesdansare, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen dansträning.
 • Klassisk balett 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1b.
 • Klassisk balett 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1a.
 • Klassisk balett 2, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Klassisk balett 3, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1b.
 • Modern nutida dans 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1a.
 • Modern nutida dans 2, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 3, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.

Klassisk balett 2

Kursen klassisk balett 2 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i klassisk balett som befäster stabilitet i grundteknik inom ett avancerat rörelsevokabulär med komplexa rörelsekombinationer och ett konstnärligt rörelseuttryck.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Koder och konventioner som används vid träning.
 • Träningsprocessens delar, dvs. förberedelse, uppvärmning, memorering av rörelser och feedback, kontinuerlig träning samt sambandet mellan den dagliga träningsprocessen och danstekniska utvecklingen.
 • Reflektion över träningsprocessen och kunskapsutvecklingen.
 • Problemlösande feedback.
 • Fördjupning av avancerad dansteknik i klassisk balett. För den kvinnliga dansaren ingår tåspetsteknik.
 • Övningar vid stången, mitten, små och stora hopp med betoning på stil, form, linjerenhet, nyanserade rörelsekvaliteter och konstnärligt rörelseuttryck inom den klassiska balettens formspråk.
 • Variationer, solistisk träning.
 • Fördjupat arbete med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation.
 • Konstnärligt förhållningssätt till träning.
 • Fördjupad träning av uthållighet och koncentration.
 • Fördjupning av dansens relation till och samspel med olika typer av levande musik. Hur man förhåller rörelseuttryckets dynamik till musikens fraser, dynamik och rytm.
 • Träning av den spatiala förmågan i relation till kroppen, andra medverkande och rummet beroende på sammanhanget.
 • Begrepp, till exempel linjerenhet, rörelsekvaliteter som flöde och energi, samt balettens vokabulär.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder med god säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen. Eleven använder med säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen. Eleven använder med viss säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med gott resultat. - Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen undersöker och utvecklar eleven konsekvent både danstekniska detaljer och helhet utifrån instruktioner och feedback. I träningen undersöker och utvecklar eleven med tillfredsställande resultat danstekniska detaljer utifrån instruktioner och feedback. I träningen anpassar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback.
Eleven löser tekniska svårigheter med gott resultat och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt. Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och deltar i gemensamma lösningar som för arbetet framåt. Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och följer instruktioner.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, användning av stilkänsla, linjerenhet och skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken. Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, användning av stilkänsla, linjerenhet och skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, användning av stilkänsla, linjerenhet och skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
Eleven utför med gott resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med gott resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter. Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter. Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulären med artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget gott resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet i dansteknik i den klassiska balettens formspråk. - Eleven visar sammantaget tillfredsställande resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet i dansteknik inom den klassiska balettens formspråk.
Eleven förhåller sig med god säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär och varierar, undersöker och utvecklar konsekvent rörelseuttryck efter olika krav. Eleven förhåller sig med säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär samt varierar, undersöker och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav. Eleven förhåller sig med viss säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär samt varierar och utvecklar rörelseuttryck utifrån instruktioner.
Eleven undersöker och utvecklar konsekvent med gott resultat dansens frasering och uttryck till musiken. Eleven undersöker och utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken. Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken.
Eleven förhåller spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar intuitivt rörelserna till olika rumsliga krav. Eleven förhåller spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar, andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav. Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar, andra medverkande och anpassar efter instruktioner rörelserna till olika rumsliga krav.
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer