Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansteknik för yrkesdansare

Ämnet dansteknik för yrkesdansare är till sin karaktär scenkonstnärligt och innefattar träning som krävs för yrkesmässigt utövande av scenkonstnärlig dans. Ämnet innefattar även livsstilsfrågor, hälsoaspekter, anatomi och ergonomi, och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig. Ämnet dansteknik för yrkesdansare får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i avancerad dansteknik genom kontinuerlig träning av kroppsminnet. Genom denna träning ska eleverna ges möjlighet att utveckla förfinad motorisk skicklighet, nyanserade rörelsekvaliteter och spatial och musikalisk lyhördhet i enlighet med den klassiska balettens och den moderna nutida dansens formspråk och konventioner. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla färdigheter i dansteknik inom andra genrer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett konstnärligt och yrkesmässigt förhållande till träningen. Den ska också ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för kroppen och det danstekniska lärandet genom metoder för att reflektera över och utveckla ett problemlösande förhållningssätt till den egna kunskapsutvecklingen. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kroppskännedom och anatomiskt funktionell placering samt förmåga att använda kompletterande träningsmetoder för att stärka kroppen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att relatera kunskaper om livsstilsfrågor, hälsa, anatomi och ergonomi till den danstekniska träningen. Den ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Undervisningen ska även behandla andra frågor om etik och moral i relation till dansutövande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med begrepp och vokabulär som används inom yrkesområdet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med kropp och träning på ett sätt som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke.

Undervisningen i ämnet dansteknik för yrkesdansare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda koder och konventioner som används vid dansteknisk träning.
 2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla och förfina danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
 3. Färdigheter i att utföra dans inom den klassiska baletten och den moderna nutida dansen med för genren adekvat formspråk.
 4. Färdigheter i att utföra dans inom andra genrer än klassisk balett och modern nutida dans.
 5. Förmåga att anpassa dansteknik till musikaliska aspekter samt till olika typer av rum och sammanhang.
 6. Kunskaper om faktorer som påverkar kropp och träning.
 7. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder samt förmåga att utveckla kroppskännedom genom kompletterande träning.
 8. Förmåga att kommunicera med andra inom yrkesområdet och att använda begrepp och uttryck som är relevanta.

Kurser i ämnet

 • Dansteknik – breddning, 100 poäng.
 • Dansträning för yrkesdansare, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen dansträning.
 • Klassisk balett 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1b.
 • Klassisk balett 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt kursen klassisk balett 1a.
 • Klassisk balett 2, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Klassisk balett 3, 200 poäng, som bygger på kursen klassisk balett 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 1a, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1b.
 • Modern nutida dans 1b, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4 samt modern nutida dans 1a.
 • Modern nutida dans 2, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 1a. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.
 • Modern nutida dans 3, 200 poäng, som bygger på kursen modern nutida dans 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i någon av kurserna dansteknik 1, 2, 3 eller 4.

Dansträning för yrkesdansare

Kursen dansträning omfattar punkterna 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretchning och vila samt hur dessa moment kan sättas samman för att förstärka den danstekniska träningen.
 • Skadeförebyggande träning. Övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka. Hur övningar och träningsprogram sätts samman för att stärka och optimera den egna kroppen.
 • Övningar för att träna balans, smidighet, styrka, djärvhet och samarbete.
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med träning och scenisk verksamhet. Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
 • Grundläggande anatomi.
 • Kost, näring, vila och sömn för hälsa och välbefinnande och för att optimera kroppens prestation. Droger och dopningspreparats konsekvenser för hälsa och prestation.
 • Mental träning. Psykologiska faktorer i relation till prestation. Olika stressorsaker i vardagen. Spänningsreglering, stresshantering, motivation och målfokusering.
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. Betydelsen av kommunikation och samarbete.
 • Begrepp, till exempel uppvärmning, nedvarvning, stretchning, ergonomi och fysiologi.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven genomför en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan med gott resultat. - Eleven genomför en bredd av träningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan med tillfredsställande resultat.
Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningar. - -
Eleven beskriver utförligt och nyanserat träningens fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Eleven beskriver utförligt träningens fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Eleven beskriver översiktligt träningens fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och bedömer med god säkerhet sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. Eleven redogör utförligt för hur den egna kroppen fungerar och bedömer med säkerhet sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. Eleven redogör översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och kan med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga.
- Eleven planerar efter samråd med handledare program för regelbunden träning samt tar ett aktivt ansvar för att genomföra dessa. Eleven planerar i samråd med handledare program för regelbunden träning samt tar aktivt ansvar för att genomföra dessa.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen resultatet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen resultaten.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. Eleven beskriver utförligt riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. Eleven beskriver översiktligt riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat kroppsideals påverkan på människors hälsa. Eleven diskuterar utförligt kroppsideals påverkan på människors hälsa. Eleven diskuterar översiktligt kroppsideals påverkan på människors hälsa.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan och diskuterar utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan och diskuterar utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan och diskuterar översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt och nyanserat egna och andras stressfaktorer. Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressfaktorer. Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressfaktorer.
Eleven planerar efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, och genomför flera övningar med gott resultat. Eleven planerar efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, och genomför några övningar med tillfredsställande resultat. Eleven planerar i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, och genomför någon övning med tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer