Kunskapskrav

Start Sök Om

Dansgestaltning för yrkesdansare

Ämnet dansgestaltning för yrkesdansare är till sin karaktär scenkonstnärligt och behandlar det gestaltningsarbete som krävs för yrkesmässigt utövande av scenkonstnärligt framträdande. Ämnet dansgestaltning för yrkesdansare får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dansgestaltning för yrkesdansare ska syfta till att eleverna utvecklar scenisk kunskap samt färdigheter i gestaltningsarbete av äldre och samtida repertoar inom klassisk balett och modern nutida dans utifrån olika konstnärliga förhållningssätt.

Scenisk kunskap innebär både scenisk erfarenhet och kunskaper om hur gestaltningsarbete går till. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att i sceniska sammanhang utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med publiken samt erfarenhet av att ingå i en konstnärlig helhet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för och reflektera över den konstnärliga processen och det konstnärliga resultatet. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om koder och konventioner som används inom området samt vilka yrkesroller som måste samverka för att sceniskt arbete ska fungera. Den ska också ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den koreografiska arbetsprocessen från idé fram till det sceniska framförandet. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera, tolka och memorera koreografiskt material enligt genrernas konventioner samt att självständigt fördjupa arbetet när det gäller dansteknisk och konstnärlig problemlösning. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i kreativa processer, utveckla förmåga att improvisera, vara initiativrika och skapande samt lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition samt hur dessa faktorer bygger på olika förhållningssätt till dans som konstnärligt uttryck.

Inom yrkesområdet förekommer en stor variation av repertoarer, och gestaltning har olika innebörd beroende på koreografisk arbetsmetod och konstnärligt förhållningssätt. En del gestaltningar innebär att dansen närmar sig teaterns sätt att arbeta medan andra utgår från att rörelsen är i fokus. Undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar förmåga till rollanalys och rollgestaltning samt till gestaltning med rörelsen i fokus. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att variera gestaltning efter olika konstnärliga förhållningssätt och sammanhang.

Repertoarkunskap innefattar samarbete och interagerande med en partner. Undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om partnerarbete och ergonomisk lyftteknik samt förmåga att fokusera, vara uppmärksam och beredd inför förändringar, känna av en annan kropp i och ur balans och kommunicera via kroppen.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska även behandla andra frågor om etik och moral i relation till dansutövande.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som rör upphovsrätt och arbetsmiljö i relation till scenkonstnärligt arbete.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder, problemlösande feedback och coachning individuellt och i grupp är väsentligt i ämnet och ska därför ingå i undervisningen. En del av den konstnärliga processen består av analys och tolkning av både egna och andras gestaltningar. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att analysera och tolka egna och andras gestaltningar samt använda begrepp i samband med gestaltningsarbetet.

Undervisningen i ämnet dansgestaltning för yrkesdansare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda koder och konventioner som används vid repetitionsprocesser och sceniska produktioner.

2. Kunskaper om konstnärliga processer från idé till scenisk gestaltning samt förmåga att reflektera över den konstnärliga arbetsprocessen och det konstnärliga resultatet.

3. Förmåga att uttrycka sig med kroppen och dansen i sceniska sammanhang. Förmåga att samarbeta och samspela med medaktörer samt att använda relevant teknik i arbete med en partner. Förmåga att kommunicera med publik utifrån olika konstnärliga förhållningssätt.

4. Förmåga att dansa olika typer av repertoar. Förmåga att analysera, tolka, memorera och variera gestaltningar efter olika konstnärliga förhållningssätt och sammanhang, både individuellt och i ensemble. Kunskaper om koreografiers estetiska utgångspunkter och förhållningssätt.

5. Förmåga att improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut och förhålla sig till olika former av instruktioner.

6. Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.

7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt upphovsrättsliga frågor.

8. Förmåga att kommunicera med andra inom yrkesområdet och att använda begrepp och vokabulär som är relevanta.

Kurser i ämnet

 • Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans.
 • Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett.
 • Pas de deux/partnering, 100 poäng.
 • Repertoar för yrkesdansare, 100 poäng.
 • Scenisk verksamhet för yrkesdansare, 100 poäng.

Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett

Kursen dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett omfattar punkterna 2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5–6. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i dansgestaltning.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
 • Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande.
 • Improvisation utifrån olika instruktioner, där impulser kan komma från den egna eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
 • Undersökande förhållningssätt till rörelser och skapande i nuet.
 • Kontaktimprovisation.
 • Samarbete och interaktion med andra genom att följa, leda samt ge och ta impulser.
 • Olika kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner.
 • Kompositionsverktyg.
 • Upphovsrätt för konstnärliga produktioner.
 • Begrepp och metoder för reflektioner över den konstnärliga processen och kompositionsmaterialet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven samarbetar med god säkerhet med andra i konstnärliga processer. Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer.
I arbetet presenterar eleven idéer och är både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. I arbetet är eleven både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. I arbetet är eleven delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
- Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare individuella arbeten.
Eleven improviserar med god säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa, undersöka och fördjupa variationen av komplexa rörelser med olika dynamiska kvaliteter för att utveckla och leda improvisationen vidare. Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa och undersöka rörelser med olika kvaliteter. Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att följa och genom att ge nya impulser. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att följa och leda. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att huvudsakligen följa.
Eleven utforskar med god säkerhet rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter samtidigt som hon eller han fördjupar improvisationen genom att stanna kvar i rörelsen. Dessutom utforskar eleven med säkerhet rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter. Dessutom utforskar eleven med viss säkerhet rörelsevokabulär.
Eleven interagerar med god säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att kreativt följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare. Eleven interagerar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare. Eleven interagerar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.
Eleven använder med god säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i flera olika slags kompositionsuppgifter med gott resultat några av de principer som hon eller han undersöker, utvecklar och konsekvent fullföljer i kompositionerna. Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som hon eller han undersöker och utvecklar i kompositionerna. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i någon kompositionsuppgift med tillfredsställande resultat några av de principer som kompositionerna utgår ifrån.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga produktioner. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga produktioner. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga produktioner.
Eleven använder med god säkerhet begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med säkerhet begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra. Eleven använder med viss säkerhet begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer