Kunskapskrav

Start Sök Om

Däckstjänst

Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom däcksavdelningen på handelsfartyg.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen och arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper i navigation och sjömanskap samt förmåga att sjömansmässigt handha fartyg och däcksutrustning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal eller fartygsbefäl.
 2. Förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 3. Förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 4. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på ett sjömansmässigt sätt.
 5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant fackspråk.
 6. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Däckstjänst 1, 300 poäng.
 2. Däckstjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen däckstjänst 1.
 3. Fartygsbefäl, 100 poäng.
 4. Radiokommunikation till sjöss, 50 poäng.

Fartygsbefäl

Kursen fartygsbefäl omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Bryggtjänst

 • Navigation.
 • Elektroniska navigationshjälpmedel.
 • Meteorologi.
 • Svenska och internationella sjövägsregler.
 • Vakthållning på fartygs brygga.
 • Radar.

Miljö- och fartygsteknik

 • Fartygsstabilitet.
 • Fartygsmanövrering.
 • Skydd av den marina miljön.
 • Manöver- och maskinsystem.
 • Lagar och andra bestämmelser.

Säkerhet

 • Brandskydd.
 • Hälso- och sjukvård.
 • Personlig säkerhet.
 • Passagerarsäkerhet.
 • Nödåtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven utför efter samråd med handledare navigatoriska uppgifter och använder med säkerhet metoder och hjälpmedel som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför efter samråd med handledare navigatoriska uppgifter och använder med viss säkerhet metoder och hjälpmedel som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför i samråd med handledare navigatoriska uppgifter och använder med viss säkerhet metoder och hjälpmedel som är lämpliga för uppgiften.
- Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare en fiktiv resa inomskärs och i kustnära farvatten. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare en fiktiv resa inomskärs och i kustnära farvatten.
I arbetet löser eleven komplexa problem som uppstår. I arbetet löser eleven problem som uppstår. I arbetet löser eleven enkla problem som uppstår.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg samt de metoder och den utrustning som finns ombord för att undvika sådana risker. Eleven beskriver utförligt miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg samt de metoder och den utrustning som finns ombord för att undvika sådana risker. Eleven beskriver översiktligt miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg samt de metoder och den utrustning som finns ombord för att undvika sådana risker.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om sambanden mellan risker och arbetsmetoder. Eleven drar välgrundade slutsatser om sambanden mellan risker och arbetsmetoder. Eleven drar enkla slutsatser om sambanden mellan risker och arbetsmetoder.
Eleven använder med säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området. - Eleven använder med viss säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat navigationsmetoder och sjövägsregler samt den navigationsutrustning som används på fartygs brygga. Eleven beskriver utförligt navigationsmetoder och sjövägsregler samt den navigationsutrustning som används på fartygs brygga. Eleven beskriver översiktligt navigationsmetoder och sjövägsregler samt den navigationsutrustning som används på fartygs brygga.
- Dessutom redogör eleven utförligt för de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Dessutom redogör eleven översiktligt för de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer