Kunskapskrav

Start Sök Om

Däckstjänst

Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom däcksavdelningen på handelsfartyg.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen och arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper i navigation och sjömanskap samt förmåga att sjömansmässigt handha fartyg och däcksutrustning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som vaktgående däckspersonal eller fartygsbefäl.
 2. Förmåga att utföra driftsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 3. Förmåga att utföra underhållsarbete inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 4. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på ett sjömansmässigt sätt.
 5. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant fackspråk.
 6. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom däcksavdelningen på ett fartyg.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Däckstjänst 1, 300 poäng.
 2. Däckstjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen däckstjänst 1.
 3. Fartygsbefäl, 100 poäng.
 4. Radiokommunikation till sjöss, 50 poäng.

Däckstjänst 2

Kursen Däckstjänst 2 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Driftsarbete

 • Procedurer och kommunikation vid förtöjning, ankring och koppling av bogserbåt.
 • Riggning av fallrep, lyftanordningar, båtsmansstol och ställning.
 • Knopar, splitsning och tagling.
 • Fastknopning, hissning och halning av flaggor.
 • Betydelsen av de mest använda signalflaggorna.
 • Förtöjnings- och ankringsteori och terminologi.

Underhållsarbete

 • Planerat underhåll och underhållssystem.
 • Underhåll av konstruktioner och utrustning.
 • Underhåll av handverktyg.
 • Ytbehandlingstekniker och målningsmetoder.
 • Förvaring och underhåll av förtöjningsgods och tågvirke.

Tekniska konstruktioner och teknisk utrustning

 • Förtöjningsutrustning.
 • Förtöjningsgods och tågvirke.
 • Ankringsutrustning.
 • Bogseringsarrangemang.
 • El- och luftdrivna handverktyg.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven utför efter samråd med handledare drifts- och underhållsarbete inom ett fartygs däcksavdelning. Eleven utför i samråd med handledare drifts- och underhållsarbete inom ett fartygs däcksavdelning.
I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar utförligt och nyanserat sina val. I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar utförligt sina val. I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar översiktligt sina val.
Dessutom använder eleven med säkerhet valda metoder, utrustning och verktyg. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet valda metoder, utrustning och verktyg.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
- Eleven planerar, förbereder och genomför sina arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner och givna instruktioner i bekanta och nya situationer. Eleven planerar, förbereder och genomför sina arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner och givna instruktioner i bekanta situationer.
I arbetet löser eleven komplexa problem som uppstår och anpassar med säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav. I arbetet löser eleven problem som uppstår och anpassar med viss säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav. I arbetet löser eleven enkla problem som uppstår och anpassar med viss säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav.
- - Dessutom tar eleven i arbetet ansvar för materiella värden och miljön samt för egen och andras säkerhet ombord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra för att utföra olika uppgifter. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra för att utföra olika uppgifter.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den teknik som används och det arbete som utförs i samband med förtöjning, ankring, bogsering samt underhåll på handelsfartyg. Eleven beskriver utförligt den teknik som används och det arbete som utförs i samband med förtöjning, ankring, bogsering samt underhåll på handelsfartyg. Eleven beskriver översiktligt den teknik som används och det arbete som utförs i samband med förtöjning, ankring, bogsering samt underhåll på handelsfartyg.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer